Gaeilge

Nuacht/Imeachtaí

An nuacht is déanaí

Dáta a Postáladh: 16 September 2019


Samplaí de shaothar scoláirí do MRB 1

Tá samplaí de shaothar scoláirí do MRB 1 Gaeilge T1 agus MRB 1 Gaeilge T2 eisithe ag CNCM. Tá na samplaí seo ar fáil anois ag na naisc seo thíos;

Samplaí de shaothar scoláirí T1

Samplaí de shaothar scoláirí T2

 

Chun teacht ar na samplaí, is gá cuntas a chruthú le www.curriculumonline.ie ar dtús. Chun cuntas a chruthú beidh an t-eolas seo a leanas uait: Ainm & sloinne; seoladh r-phoist; uimhir chlárúcháin leis an gComhairle Mhúinteoireachta.

 

Nuair atá an cuntas cláraithe agat sínigh isteach agus úsáid an nasc cuí thuas chun teacht ar na samplaí a bhaineann le MRB 1 Gaeilge T1 nó MRB 1 Gaeilge T2.

 

Chun tacú leat agus tú ag dul i ngleic leis an ábhar seo, molaimid duit cóip de Treoirlínte don Mheasúnú Rangbhunaithe agus don Tasc Measúnaithe T1 nó Treoirlínte don Mheasúnú Rangbhunaithe agus don Tasc Measúnaithe T2, a bheith leat.

 

Tá teacht ar na treoirlínte cuí ar fáil ag na naisc seo thíos;

Treoirlínte T1

Treoirlínte T2

Dáta a Postáladh: 28 August 2019


MRB 1: Seimineár Gréasáin

Ceisteanna agat faoi MRB 1? Beidh seimineár gréasáin ar siúl Céadaoin 4ú Meán Fómhair @ 7.30i.n. nuair a bheimid ag plé mionsonraí an MRB.

Cláraigh anois ag an nasc thíos:

https://register.gotowebinar.com/register/3825947922470966539

Dáta a Postáladh: 23 August 2019


Fáilte ar ais ar scoil

Fáilte ar ais ar scoil don scoilbhliain nua, 2019-20. Guímid gach rath ar an obair.

 

Amhail blianta eile go dtí seo, beimid ag cur leis an ábhar tacaíochta a chuirimid ar fáil ar líne ar bhonn leanúnach i mbliana. Coinnigh súil ar an mír seo ar shuíomh gréasáin www.jct.ie, áit a bhfógrófar eolas den chineál sin agus nuacht mar gheall ar Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí a luaithe is a bhíonn an t-eolas sin ar fáil. Má tá tú ar Twitter, lean muid ar @jctGaeilge NÓ is féidir na giolcanna is déanaí uainn a léamh ar thaobh an leathanaigh seo.

Dáta a Postáladh: 22 August 2019


Ceardlanna Roghnacha: Na hEalaíona sa tSraith Shóisearach

Is cúis mhór áthais dúinn a fhógairt go mbeidh ceardlanna roghnacha na nEalaíona sa tSraith Shóisearach, ar éirigh thar barr leo san earrach, ar siúl arís le linn an fhómhair. Tá na ceardlanna speisialta seo á n-eagrú ag SSM trí thionscnamh leis an gclár Éire Ildánach (2017-2022) i gcomhpháirt le hÉigse Éireann, le hImram (Féile Litríochta na Gaeilge) agus le hOireachtas na Gaeilge.

 

Réimsí éagsúla den litríocht/litríocht bhéil a bheas faoi chaibidil sna ceardlanna seo, idir an fhilíocht le hÁine Ní Ghlinn, an fhílíocht ó bhéal (rapfhilíocht) le Séamus Barra Ó Súilleabháin agus Slavek Kwi, agus na taibhealaíona traidisiúnta (lúibíní agus agallaimh bheirte) le Ray Mac Mánais. Éascaitheoirí iad seo ar fad a bhfuil clú agus cáil bainte amach acu ina réimse féin agus a bhfuil taithí shuntasach acu plé le daltaí, á spreagadh chun cainte, chun cumtha agus chun taibhithe.

 

Bígí linn do na ceardlanna idirghníomhacha seo a chuirfidh smaointe úra faoi do bhráid chun scileanna teanga na scoláirí a chur chun cinn, a gcuid scileanna labhartha, idirghníomhaithe agus scríbhneoireachta, ach go háirithe, chomh maith lena muinín sa chur i láthair/taibhiú.

 

De bharr go bhfuil teorainn le líon na rannpháirtithe sna ceardlanna, iarraimid go gcláróidh príomhoide na scoile (nó a ainmní) múinteoirí gur spéis leo freastal orthu. Ní mór don phríomhoide tú a chlárú ar líne ag https://jctregistration.ie/ faoi ‘Ceardlanna roghnacha’ agus an cheardlann chuí a roghnú.

 

Féach anseo le tuilleadh sonraí a fháil faoi na ceardlanna seo.

Dáta a Postáladh: 29 April 2019


RATH-Seimineár Náisiúnta Gaeilge SSM

Ní mór clárú roimh 4i.n. ar an 2 Bealtaine do RATH-Seimineár Náisiúnta Gaeilge SSM. Cuirfear an sceideal amach go luath.

 

Dáta a Postáladh: 05 March 2019


Na hEalaíona sa tSraith Shóisearach - Ceardlanna Roghnacha an Earraigh

Tá lúcháir orainn a fhógairt go bhfuil ceardlanna roghnacha ar fáil do mhúinteoirí Gaeilge na sraithe sóisearaí chun tacú leis na healaíona a chur chun cinn sa rang Gaeilge. Tá siad seo á n-eagrú ag SSM trí thionscnamh leis an gClár Éire Ildánach (2017-2022) agus i gcomhpháirt le hÉigse Éireann, le hImram (Féile Litríochta na Gaeilge) agus le hOireachtas na Gaeilge.

 

Scríbhneoireacht chruthaitheach, an fhilíocht, na healaíona traidisiúnta stáitse (lúibíní agus agallaimh bheirte) agus an rapfhilíocht: féasta fileata, cruthaitheach spraíúil duitse chun cuidiú leat tacú le forbairt scileanna cumarsáide do chuid scoláirí ar bhealaí núálacha taitneamhacha!

 

De bharr go bhfuil teorainn le líon na rannpháirtithe sna ceardlanna, iarraimid go gcláraíonn Príomhoide na scoile (nó a ainmní) múinteoirí gur spéis leo freastal orthu. Ní mór clárú ar líne ag https://jctregistration.ie/ faoi ‘Ceardlanna roghnacha’ agus an cheardlann chuí a roghnú.

 

Féach anseo le tuilleadh sonraí a fháil faoi na ceardlanna seo.

Dáta a Postáladh: 03 February 2019


Ceardlanna Oiliúna do Chomhordaitheoirí AFMÁ

Tá an tráthchlár do na seimineáir do chomhordaitheoirí AFMÁ ar fáil ag an nasc seo.

Tabhair faoi deara go bhfuil na ceardlanna seo ar fáil do chomhordaitheoirí ó gach ábhar agus tá siad á líonadh go sciopaidh. Más mian leat freastal ar sheimineár atá á reachtáil trí mheán na Gaeilge, féach na hionaid a bhfuil fáinne leo ar an dáileán. Chun clárú ní mór dul i dteagmháil leis an ionad oideachais cuí.

Dáta a Postáladh: 03 February 2019


Dátaí don dialann

Ba mhaith linn na dátaí seo a chur faoi bhur mbráid maidir le himeachtaí a bhaineann le Gaeilge na Sraithe Sóisearaí:

  • Seimineár Gréasáin T1: ‘Foghlaim le litriocht: Foghlaim le feasacht’ – Céadaoin 3ú Aibreán, 18.15-19.15
  • Seimineár Gréasáin T2: ‘Foghlaim le litríocht: Foghlaim le feasacht’ – Déardaoin 28ú Márta, 19.30-20.30 
  • Seimineár Náisiúnta (T1 & T2): ‘An rath a roinnt: Cleachtais ranga phraiticiúla’ – Satharn 11ú Bealtaine, ionad i mBaile Átha Cliath. Tuilleadh sonraí le teacht.

Cuirfear tuilleadh sonraí amach faoi ábhar na seimineár agus conas clárú in am trátha.

Dáta a Postáladh: 03 February 2019


Gréasán do Mhúinteoirí Iarbhunscoile Gaeilge

Beidh an chéad teacht le chéile ag an gcumann ábhair nua - Gréasán na Múinteoirí Gaeilge - ar an Satharn 9ú Márta, 11.30-15.00 i gCampas Phádraig, Droim Conrach, Baile Átha Cliath 9. Aoichainteoir: An tOllamh Pádraig Ó Duibhir. TeachMeet agus cruinniú ar an gclár chomh maith.

Tá coiste sealadach i mbun gréasán gairmiúil (‘An Gréasán’) a fhorbairt do mhúinteoirí iar-bhunscoile Gaeilge a thacóidh linn mar mhúinteoirí ranga ar bhealaí éagsúla. Tá áthas ar Fhoireann Ghaeilge SSM a bheith ar cheann de na grúpaí ag tacú le bunú an Ghréasáin, in éindí lenár gcomhghleacaithe ó COGG, PDST, Gael Linn, Gaeloideachas, Conradh na Gaeilge, Foras na Gaeilge agus grúpa múinteoirí aonair.

 

Más mian leat spéis a léiriú, déan teagmháil leis an nGréasán ag:

greasannagaeilge@gmail.com.

Tá coiste sealadach an Ghréasáin i mbun suirbhé ar smaointe múinteoirí. Féach an nasc thíos:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD-UyxyKBFXFc7Q7iglXF16QSejxiDyLg4sdLkepd9nJLs5Q/viewform

Dáta a Postáladh: 03 February 2019


Seimineáir Ghréasáin 2019

Beidh Seimineáir Ghreásáin de chuid SSM ar siúl arís i mbliana. Beidh péire seimineár á reachtáil ag an bhFoireann Gaeilge ar na dátaí seo a leanas.

• Seimineár Gréasáin T1 – Foghlaim le Litríocht: Foghlaim le Feasacht, Céadaoin 3ú Aibreán, 18.15-19.15

Is féidir clárú don seimineár gréasáin seo ag an nasc seo thíos:

https://attendee.gotowebinar.com/register/5471175754008914187

• Seimineár Gréasáin T2 – Foghlaim le Litríocht: Foghlaim le Feasacht, Déardaoin 28ú Márta, 19.30-20.30

Is féidir clárú don seimineár gréasáin seo ag an nasc seo thíos:

https://attendee.gotowebinar.com/register/8900639382460891147

Cuirfear tuilleadh sonraí amach faoi ábhar na seimineár agus conas clárú in am trátha.

Dáta a Postáladh: 03 February 2019


Seimineár Náisiúnta:

Cuireann sé lúchair orainn a fhógairt go bhfuil seimineár náisiúnta do mhúinteoirí Gaeilge á eagrú ag Foireann Ghaeilge SSM i láthair na huaire, dar teideal: ‘An rath a roinnt: Cleachtais ranga phraiticiúla’.

Beidh an seimineár ar siúl ar an Satharn, 11ú Bealtaine, in ionad (le deimhniú) i mBaile Átha Cliath. Cuirfear tuilleadh sonraí faoin seimineár ar an suíomh seo in am agus i dtráth. Ag díriú ar chleachtas fíor-phraiticiúil ranga a bheidh an seimineár seo.

Dáta a Postáladh: 03 February 2019


Treoirlínte don Mheasúnú Rangbhunaithe agus don Tasc Measúnaithe

Tá leaganacha uasdátaithe (le sonraí beaga breise) de na Treoirlínte don Mheasúnú Rangbhunaithe agus don Tasc Measúnaithe (Eanáir 2019) ar fáil ar shuíomh CNCM  (www.curriculumonline.ie) ag na naisc thíos:

T1:  https://curriculumonline.ie/getmedia/22e3283a-832a-478f-bbe0-b8c8d464e886/Assessment-Guidelines_Gaeilge-T1-FV_1.pdf

T2:   https://curriculumonline.ie/getmedia/2e34a1b5-3741-4b93-8537-3bbfc6086a4d/Assessment-Guidelines_Gaeilge_T2-FV.pdf

Dáta a Postáladh: 07 January 2019


Treo an Pholasaí sa Todhchaí maidir le Díolúintí ó Staidéar ar an nGaeilge

Eolas agus suirbhé ar fáil ag na naisc seo :

https://www.education.ie/ga/Tuismitheoir%C3%AD/Eolas/D%C3%ADol%C3%BAine-%C3%B3n-nGaeilge/irish_exemption_consultation_paper_ir.pdf 

Spriocdháta don suirbhé comhlánaithe: Dé hAoine an 18ú Eanáir 5.00 in

https://www.surveymonkey.com/r/Dioluinti_on_nGaeilge 

Dáta a Postáladh: 07 January 2019


Acmhainní Nua Ceardlainne FGL T1 & T2

Tá acmhainní nua uaslódáilte ar an rannán Gaeilge ar shuíomh SSM a bhaineann leis an gceardlann FGL 2018/19 T1 & T2 ag na naisc seo thíos:

https://www.jct.ie/leagangaeilge/gaeilge/t1_cpd_workshop_three_ga https://www.jct.ie/leagangaeilge/gaeilge/t2_cpd_workshop_three_ga

Dáta a Postáladh: 07 January 2019


Treoirlínte don Mheasúnú Rangbhunaithe agus don Tasc Measúnaithe

Scoileanna a fheidmíonn trí mheán na Gaeilge (T1) agus Scoileanna a fheidhmíonn trí mheán an Bhéarla (T2) Tá Treoirlínte don Mheasúnú Rangbhunaithe agus don Tasc Measúnaithe ar fáil ón CNCM ag an nasc seo a leanas:

https://www.jct.ie/leagangaeilge/gaeilge/assessment_ga

Dáta a Postáladh: 07 January 2019


Cur i bhfeidhm an Chreata don tSraith Shóisearach le tagairt faoi leith don scoilbhliain 2018/19

Imlitir 0079/2018 Socruithe le haghaidh Chur i bhFeidhm an Chreata don tSraith Shóisearach le tagairt faoi leith don scoilbhliain 2018/19

https://www.education.ie/ga/Ciorcl%C3%A1in-agus-Foirmeacha/Ciorcl%C3%A1in-Gn%C3%ADomhacha/cl0079_2018.pdf

Dáta a Postáladh: 07 January 2019


Litríocht don dara agus don tríú bliain

Imlitir 0068/2018 Soiléiriú maidir le hImlitir 0035/68 – Ábhar dualgais don Ghaeilge sa tSraith Shóisearach – Sonraíocht Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí: Scoileanna a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge (T1)

https://www.education.ie/ga/Ciorcl%C3%A1in-agus-Foirmeacha/Ciorcl%C3%A1in-Gn%C3%ADomhacha/cl0068_2018_ir.pdf

Imlitir 0069/2018 Soiléiriú maidir le hImlitir 0036/2018 - Ábhar dualgais don Ghaeilge sa tSraith Shóisearach - Sonraíocht Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí: Scoileanna a fheidhmíonn trí mheán an Bhéarla (T2)

https://www.education.ie/ga/Ciorcl%C3%A1in-agus-Foirmeacha/Ciorcl%C3%A1in-Gn%C3%ADomhacha/cl0069_2018_ir.pdf

Dáta a Postáladh: 29 August 2018


Fáilte ar ais!

Beannachtaí na scoilbhliana úire oraibh, a chomhmhúinteoirí. Tá súil againn gur bhain sibh tairbhe agus taitneamh as briseadh an tsamhraidh. Táimid ag dúil go mór le bualadh libh arís i gceardlanna fud fad na tíre i gcaitheamh na scoilbhliana fá choinne FGL 2018/2019. Guímid gath rath oraibh leis an bpleanáil, an teagasc agus an bhfoghlaim i rith na scoilbhliana. Go n-éirí go geal libh!

Dáta a Postáladh: 29 August 2018


Ceardlanna dara ábhar do mhúinteoirí Gaeilge

Aon duine nach bhfuair seans anuraidh a bheith páirteach i gceardlann 2017/2018, beidh deis agaibh freastal ar cheardlann le linn mhí Mheán Fhómhair nó mhí Dheireadh Fómhair. Cinntigh le bainistíocht na scoile go bhfuil sibh cláraithe do na ceardlanna cuí. Don chuid is mó beidh na ceardlanna seo ar siúl i d’Ionad Oideachais áitiúil.

Dáta a Postáladh: 29 August 2018


Litríocht don dara agus don tríú bliain

Maidir le téacsanna litríochta don dara agus don tríú bliain, cuimhnigh gur foilsíodh imlitreacha 35/2018 (scoileanna T1) agus 36/2018 (scoileanna T2) ag deireadh na scoilbhliana seo caite. Molaimid daoibh an t-ábhar dualgais a luaitear iontu a chíoradh i bhur ranna Gaeilge.

Dáta a Postáladh: 29 August 2018


Teimpléad Pleanála Roinne

Agus sibh i mbun pleanála, is fiú breathnú ar na rannáin éagsúla ar ár suíomh gréasáin le teacht ar eolas agus ábhar tacaíochta difriúil atá eisithe againn. I measc an ábhair seo, tá Teimpléad Pleanála Roinne nuafhorbartha againn agus ar fáil ag an nasc thíos: https://www.jct.ie/leagangaeilge/gaeilge/departmental_planning_ga …

Dáta a Postáladh: 29 August 2018


Cláraigh linn chun nuacht a fháil (GDPR)

Iarraimid ar gach duine a chinntiú go bhfuil siad cláraithe linn ar ár liosta seachadta. Mar thoradh ar choinníollacha GDPR, fiú má bhí tú cláraithe linn anuraidh, is gá go gcláróidh tú linn an athuair. Is féidir clárú ach gliogáil ar an mbosca “Gabh ar an liosta seachadta” ag bun an rannáin seo agus do chuid sonraí a líonadh isteach. Gheobhaidh tú cor poist uainn uair sa téarma ar a laghad.

Dáta a Postáladh: 18 May 2018


Liostaí téacsanna don dara/tríú bliain

Ba mhaith linn sibh a chur ar an eolas go bhfuil dhá Imlitir maidir le Gaeilge na Sraithe Sóisearaí nuafhoilsithe ag an ROS: Imlitir 35/2018 (T1) agus Imlitir 36/2018 (T2) ag fógairt liostaí na dtéacsanna litríochta dualgais (le rogha inmheánach) don dara agus don tríú bliain.

 

Tá na naisc chuig suíomh gréasáin na ROS thíos:

 

Imlitir 35/2018 (T1): Ábhar dualgais don Ghaeilge sa tSraith Shóisearach: https://www.education.ie/ga/Ciorcl%C3%A1in-agus-Foirmeacha/Ciorcl%C3%A1in-Gn%C3%ADomhacha/cl0035_2018.pdf

 

Imlitir 36/2018 (T2): Ábhar dualgais don Ghaeilge sa tSraith Shóisearach: https://www.education.ie/ga/Ciorcl%C3%A1in-agus-Foirmeacha/Ciorcl%C3%A1in-Gn%C3%ADomhacha/cl0036_2018.pdf

 

Tá na liostaí ar fáil le híoslódáil i bhfoirm pdf sa bhforannán “Príomhdhoiciméid” i rannán na Gaeilge ar shuíomh na SSM. Is gá na téacsanna a ndéanfaidh na scoláirí saothrú orthu sa dara agus sa tríú bliain a roghnú ón liosta cuí. Murab ionann agus an Liosta Molta de Théacsanna Cuí don Chéad Bhliain, ní liostaí molta iad seo ach liostaí dualgais a bhfuil rogha inmheánach sna seánraí éagsúla iontu.

 

Tabhair faoi deara go bhfuil téacsanna ar leith luaite le Sonraíocht T1, cinn eile le Sonraíocht T2 agus chomh maith leis sin go bhfuil go leor téacsanna comónta ann don dá Shonraíocht. Agus deireadh na scoilbhliana ag druidim linn, d’fhéadfaí an deis a thapú comhoibriú le comhghleacaithe chun scagadh a dhéanamh ar théacsanna ón liosta agus féidearthachtaí a fhiosrú le cur faoi bhráid bhur gcuid scoláirí sa scoilbhliain amach romhainn. Tá na liostaí ar fáil i bhfoirm pdf sa bhforannán “Príomhdhoiciméid” i rannán na Gaeilge ar shuíomh na SSM.

Dáta a Postáladh: 19 May 2018


Dáta a Postáladh: 23 March 2018


Seimineár Gréasáin T1

Is mian linn tú a chur ar an eolas faoin seimineár gréasáin a bheidh á chraoladh beo againn ar an 24 Aibreán (Dé Máirt) ó 7-8pm Beidh muid ag díriú isteach ar na féidearthachtaí agus deiseanna don teagasc agus don fhoghlaim a bhaineann le Torthaí Foghlama Shonraíocht Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí T1.

 

Chun freastal ar an seimineár gréasáin Dé Máirt, 24 Aibreán, níl ort ach clárú tríd an nasc thíos:

https://attendee.gotowebinar.com/register/5562268086290492418

 

Nuair a chláraíonn tú, gheobhaidh tú nasc i ríomhphost uainn a ligfidh duit a bheith rannpháirteach ar do ghléas féin ó do bhaile féin nuair a thagann a t-am.

 

Tá súil againn go mbeidh ar do chumas a bheith linn ar an 24 Aibreán. Beimid ag tosnú ar an bpointe boise ag 7pm agus moltar do ghléas a chur ar siúl thart ar 6.45pm agus cliceáil ar an nasc le bheith linn. Le do thoil, bíodh cóip de na Torthaí Foghlama taobh leat chun go mbeidh tú in ann tagairt dóibh le linn an tseimineáir.

Dáta a Postáladh: 16 March 2018


Seimineár Gréasáin T2

Is mian linn tú a chur ar an eolas faoin seimineár gréasáin a bheidh á chraoladh beo againn ar an 22 Márta (Déardaoin) ó 7-8pm Beidh muid ag díriú isteach ar na féidearthachtaí agus deiseanna don teagasc agus don fhoghlaim a bhaineann le Torthaí Foghlama Shonraíocht Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí T2.


Chun freastal ar an seimineár gréasáin Déardaoin 22 Márta, níl ort ach clárú tríd an nasc thíos:

https://register.gotowebinar.com/register/4744357878222199809

Nuair a chláraíonn tú, gheobhaidh tú nasc i ríomhphost uainn a ligfidh duit a bheith rannpháirteach ar do ghléas féin ó do bhaile féin nuair a thagann a t-am.

 

Tá súil againn go mbeidh ar do chumas a bheith linn Déardaoin na seachtaine seo chugainn. Beimid ag tosnú ar an bpointe boise ag 7pm agus moltar do ghléas a chur ar siúl thart ar 6.45pm agus cliceáil ar an nasc le bheith linn. Le do thoil, bíodh cóip de na Torthaí Foghlama taobh leat chun go mbeidh tú in ann tagairt dóibh le linn an tseimineáir.

Dáta a Postáladh: 16 March 2018


Seimineár Gréasáin T1

Beidh seimineár gréasáin bunaithe ar Thorthaí Foghlama Shonraíocht Ghaeilge T1 á eagrú againn go luath i ndiaidh saoire na Cásca agus déanfar fógra faoin dáta agus mionsonraí eile an chéad seachtain i dtéarma 3.

Dáta a Postáladh: 31 August 2017


Liosta molta de théacsanna cuí don chéad bhliain

D'fhoilsigh an CNCM (NCCA) an liosta molta de théacsanna cuí don chéad bhliain. Tá an liosta ar fáil sa rannóg 'Príomhdhoiciméid'.

Dáta a Postáladh: 13 October 2017


FGL ag teacht aníos

Tá socruithe á ndéanamh faoi láthair le haghaidh FGL na bliana seo don Ghaeilge. Déan cinnte go bhfuil do chuid sonraí cláraithe linn. Is féidir le scoileanna sonraí múinteoirí a chlárú le haghaidh FGL sainiúil don ábhar anseo.

 

Tá Foireann na Gaeilge ag súil leis an deis a bheith ag comhoibriú libh i rith na bliana!

Liosta seachadta Gaeilge