Ceannaireacht

Nuacht/Imeachtaí

An nuacht is déanaí

Dáta a Postáladh: 11 June 2019


Uasdátú ar Shuíomh Gréasáin SSM – Meitheamh 2019

Uasdátú ar Dhátaí na Measúnuithe Rangbhunaithe

 

Tá príomhdhátaí na Measúnuithe Rangbhunaithe don bhliain 2019/2020 eisithe ag CNCM.  Tá doiciméad tacaíochta cruthaithe ag foireann cheannaireachta SSM chun cabhrú le ceannairí scoile a bheith ag comhphleanáil leis na dátaí seo don bhliain acadúil 2019/2020.  Tá nasc idir an doiciméad seo agus an próiseas don phleanáil chomhoibríoch ar fhéilire measúnaithe na scoile a moladh ag Seimineár Ceannaireachta an Earraigh in 2019.  doiciméad SSM ar dhátaí pleanála na Measúnuithe Rangbhunaithe don scoilbhliain 2019/2020 le fáil anseo

Tacaí SSM don Cheannaireacht in 2018/19

 

I Seimineár Ceannaireachta Fómhar 2018 Tuairisciú Leanúnach i gcomhair Teagasc agus Foghlaim Éifeachtach díríodh an aird go fóill ar Threoirlínte Tuairiscithe na Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (anseo) a foilsíodh i Márta 2018.  Bhí deis ag ceannairí scoile cóngas na dTreoirphrionsabal don Tuairisciú a fhiosrú mar aon lena dtionchair ar theagasc agus ar fhoghlaim éifeachtach sa seomra ranga.  D’fhiosraigh na rannpháirtithe teimpléid tuairiscithe CNCM (anseo) a cruthaíodh don tuairisciú ag deireadh an dara bliain agus phléigh siad conas is féidir tairbhe a bhaint astu i gcomhthéacs a scoile féin. Bhreathnaigh ceannairí scoile freisin an lá sin conas a thiocfadh leo cabhrú leis an bhfoireann na cineálacha comhrá gairmiúil a fhorbairt atá riachtanach chun dul i ngleic go hiomlán le torthaí foghlama mar bhunchloch an mheasúnaithe agus an tuairiscithe leanúnaigh trí aonaid foghlama, measúnuithe rangbhunaithe, an tasc measúnaithe agus scrúduithe Choimisiún na Scrúduithe Stáit.  Tá teacht ar an gcur i láthair agus ar na hacmhainní a úsáideadh san Eispéireas Foghlama Gairmiúil (EFG) anseo

 

Dhírigh Seimineár Ceannaireachta Earrach 2019 ar Phleanáil Straitéiseach Scoláire-Láraithe.   Is í an aidhm a bhí leis cabhrú le Ceannairí Scoile a dtuiscint a fhorbairt ar churaclam na Sraithe Sóisearaí a phleanáil, curaclam atá bunaithe ar riachtanais agus ar chomhthéacs, agus atá scoláire láraithe.  Le linn na ceardlainne, rinne na rannpháirtithe machnamh ar an bhfís don tSraith Shóisearach a chuireann an scoláire i gcroílár an eispéiris oideachais s’acu féin agus d’fhiosraigh siad conas is féidir le cinntí curaclaim a dhéanann Ceannairí Scoile ina gcuid scoileanna an scoláire a chur i lár baill.  Luadh i Imlitir 79/2018cuirfidh leathnú seo na mbandaí ama a bhféadtar na MRBnna, AFMÁnna agus Tascanna Measúnaithe a chomhlánú lena linn níos mó solúbthachta ar fáil do scoileanna d’fhonn uainiú an MRB a eagrú ar bhealach a oireann do riachtanais foghlama na scoláirí agus do riachtanais eagraíochtúla na scoile’.    Mar Cheannairí Scoile, caithfidh tuiscint a bheith againn ar an bhfoghlaim shaibhir do scoláirí laistigh de na measúnuithe rangbhunaithe agus na cosúlachtaí agus éagsúlachtaí eatarthu sa dóigh is gur féidir linn a éascú idir múinteoirí próiseas atá comhoibríoch, tuisceanach agus solúbtha de nádúr. Tugadh breac-chuntas ar phróiseas idirbheartaíochta féideartha chun féilire measúnaithe agus tuairiscithe scoile a shocrú.  Tá teacht ar an gcur i láthair agus ar na hacmhainní a úsáideadh san Eispéireas Foghlama Gairmiúil (EFG) anseo

Mar chuid de Sheachtainí Seimineáir Ghréasáin SSM, thug an fhoireann Cheannaireachta aghaidh ar an gceist Tuismitheoirí a Dhéanamh Rannpháirteach sa tSraith Shóisearach sa seimineár gréasáin ar an 25 Márta agus is féidir teacht air anseo.  Molann an taca seo amlíne do cheannairí scoile chun cumarsáid a dhéanamh le tuismitheoirí faoi na hathruithe sa tSraith Shóisearach agus leagann sé béim ar na hacmhainní lena n-áirítear físeáin, póstaeir, cuir i láthair CumhachtPhointe a bhféadfaí leas a bhaint astu san aistear seo. Sa ré seo an neamhspleáchais bhreise scoile, pléann an seimineár gréasáin seo conas a chaithfidh scoileanna a thabhairt le fios cén chuma a bheidh ar eispéireas na Sraithe Sóisearaí do na cuid scoláirí in bhur scoil. Tá teacht ar bhreac-chuntas ar ábhar an tseimineáir ghréasáin  agus ar naisc leis na hacmhainní uile a pléadh sa seimineár gréasáin anseo.

 

I gcomhar le foireann CFL1/L2, thug Ceannaireacht SSM tuilleadh tacaíochta do cheannairí scoile maidir le Cláir Foghlama Leibhéal 2 i gcomhthéacs a scoile.  Cuireadh cúig cheardlann ar fáil ag ionaid ar fud na tíre le linn Bhealtaine 2019.  D’fhiosraigh an  tEispéireas Foghlama Gairmiúil (EFG) seo aistear cur i bhfeidhm na CFL2nna agus tugadh faoi na chéad chéimeanna eile a aithint don fhoireann SET agus do mhúinteoirí ábhar agus iad ag obair ar phlean gnímh do CFL2nna i gcomhthéacs a scoile féin.  Tá teacht ar na hacmhainní a úsáideadh an lá sin i rannóg na ceannaireachta de shuíomh gréasáin SSM anseo.

 

Tacaí SSM 2019/2020 don Cheannaireacht

 

I láthair na huaire, tá foireann cheannaireachta SSM i mbun pleanála ar na  hEispéiris Foghlama Ghairmiúla (EFG) dár gceannairí scoile do 2019/20.  Beidh an t-EFG seo bunaithe ar aiseolas a bailíodh ó cheannairí scoile agus muid ag plé leo in 2019/20 agus tá sé mar aidhm againn tacú leis na riachtanais sa chóras sa spás ceannaireachta.  Cuirfear Seimineár Ceannaireachta an Fhómhair i láthair in ionaid oideachais ar fud na tíre ón 5 Samhain go dtí an 10 Nollaig 2019.  Cuirfear in iúl do scoileanna trí www.jctregistration.ie cén uair a bheidh clárúchán oscailte. Má bhíonn aon cheist nó ábhar imní agaibh maidir le ceannaireacht scoile agus an tSraith Shóisearach, gabh i dteagmháil leis an bhfoireann cheannaireachta ag Fiona.obrien@jct.ie agus Helen.Costello@jct.ie