Ceannaireacht

Nuacht/Imeachtaí

An nuacht is déanaí

Dáta a Postáladh: 20 March 2019


An Nuacht is Déanaí

Eispéireas Foghlaim Ghairmiúil Ceannaireachta an Earraigh 2019: Pleanáil Straitéiseach Scoláire-lárnach

 

Díreoidh Ceardlann Cheannaireachta an Earraigh ar Phleanáil Straitéiseach Scoláire-lárnach. Tá sé mar aidhm léi cabhair a thabhairt do mhúinteoirí tuiscint níos fearr a bheith acu ar churaclam don tsraith Shóisearach a phleanáil atá bunaithe ar riachtanais agus ar chomhthéacs, agus scoláire-lárnach ina chur chuige.

Tugann an Creat don tSraith Shóisearach 2015 neamhspleáchas do scoileanna chun curaclam solúbtha a chruthú a fhreagraíonn do riachtanais foghlama a gcuid scoláirí agus do chomhthéacs uathúil a scoile.

Le linn na ceardlainne déanfaidh rannpháirtithe machnamh ar an bhfís don tSraith Shóisearach trína gcuirtear an scoláire i gceartlár a eispéireas oideachasúil féin agus fiosróidh siad an chaoi a gcuirtear an scoláire i lár báire trí na cinntí curaclaim a dhéanann Ceannairí Scoile.  

Aibhsítear in Ag Breathnú ar an Scoil Againne 2016: Creat Cáilíochta d’Iar-bhunscoileanna (Anseo)  cleachtas éifeachtach agus iontach éifeachtach sa Réimse, Foghlaim agus Teagasc a Threorú, ina n-iarrtar ar Cheannairí Scoile bhainistiú a dhéanamh ar phleanáil agus ar chur i bhfeidhm churaclam na scoile.

Sa cheardlann seo beidh am ann le haghaidh plé le comhghleacaithe ar bhealaí éifeachtacha chun an próiseas forbairt churaclaim a threorú sna scoileanna a bhíonn sibh a bhainistiú.

Faoi mar a fiosraíodh i gceardlanna roimhe seo, ta athrú tagtha ar theagasc, foghlaim, measúnú agus tuairisciú ar fhoghlaim sa tSraith Shóisearach.  Tá tionchar nach beag ag na hathruithe sin ar eispéireas foghlama na scoláirí sa seomra ranga agus ar an dóigh a mbíonn múinteoirí ag pleanáil. 

Sa cheardlann beidh deis ag Ceannairí Scoile machnamh a dhéanamh ar an gcaoi ar glacadh leis na hathruithe sin agus ar cuireadh in iúl iad ar leibhéal na scoile uile chun comhsheasmhacht agus comhleanúnachas sa chleachtas a chinntiú ar fud na scoile. 

Le linn na ceardlainne fiosróidh rannpháirtithe freisin roinnt de na gnéithe nua a luaitear i gCiorclán 79/2018 agus meabhróidh siad ar na himpleachtaí a d’fhéadfadh a bheith i gceist maidir le curaclam a scoile go háirithe i dtaca le soláthar na folláine, agus an measúnú is an tuairisciú a dhéanfar uirthi.

Agus iad ag meabhrú ar Chreat don tSraith Shóisearach 2015, fiosróidh rannpháirtithe cás scoile ina dtugtar cur síos ar an gcaoi a ndearna scoil amháin athbhreithniú ar a soláthar curaclaim agus conas a mhéadaigh siad an soláthar folláine sa chlár ama, ó 300 go 400 uair, mar chuid den athbhreithniú sin. Tar éis breathnú ar an gcás, machnóidh na rannpháirtithe ar an gcruth atá ar eispéireas na scoláirí i dtaca leis an tSraith Shóisearach ina scoil féin agus cén próiseas is gá dóibh a chur ar siúl le cinntiú go mbíonn an curaclam a thairgtear ina scoil scoláire-lárnach ina leagan amach.  

Agus an bhéim ar athrú a threorú, fiosróidh Ceannairí Scoile an Réimse, Forbairt Scoile a Threorú – Athrú a bhainistiú, a threorú agus a eadránú chun freagairt do riachtanais éiritheacha na scoile agus do na hathruithe i gcúrsaí oideachais, agus machnóidh siad ar an gcaoi a mbíonn siad ag idirghabháil athruithe na scoile uile i leith measúnaithe agus tuairiscithe ina scoil féin. 

Leagadh béim i gCiorclán 79/2018 ar ‘leathnú seo na mbandaí ama a bhféadtar na MRBnna, AFMÁnna agus Tascanna Measúnaithe a chomhlánú lena linn, chun níos mó solúbthachta a chur ar fáil do scoileanna d’fhonn uainiú an MRB a eagrú ar bhealach a oireann do riachtanais foghlama na scoláirí agus do riachtanais eagraíochtúla na scoile’.

Mar Cheannairí Scoile ní mór dúinn an fhoghlaim shaibhir a thuiscint a bhíonn i gceist do scoláirí sna measúnuithe rangbhunaithe agus na cosúlachtaí agus na difríochtaí atá eatarthu ionas gur féidir linn próiseas atá comhoibríoch, tuisceanach agus solúbtha ina chur chuige a éascú do mhúinteoirí. Tugtar breac-chuntas sa cheardlann ar phróiseas féideartha chun féilire measúnaithe agus tuairiscithe na scoile a shocrú. 

Mholfaimis do gach Ceannaire Scoile logáil isteach ar www.jctregistration.ie agus ceann de na 45 ceardlann a roghnú atá ar siúl ar fud na tíre ó 19 Márta go dtí 9 Bealtaine. 

Gheobhaidh rannpháirtithe cóip den phóstaer nua agus den bhróisiúr do thuismitheoirí agus do chaomhnóirí ina mínítear an measúnú agus an tuairisciú sa tSraith Shóisearach.