Eacnamaíocht Bhaile

Nuacht/Imeachtaí

An nuacht is déanaí

Dáta a Postáladh: 12 May 2020


Seimineár Gréasáin

Tá an taifead is déanaí den seimineáir ghréasáin ‘Ag Tacú leis an Scoláire ag Machnamh ar a c(h)uid Foghlama in Eacnamaíocht Bhaile na Sraithe Sóisearaí’ ar fáil anseo.

Dáta a Postáladh: 17 January 2020


Eanáir - An t-Eolas is Deireanaí

CNCM an t-eolas is deireanaí  

Tá samplaí d’obair scoláire Céad Bliana foilsithe ag an CNCM ar www.curriculumonline.ie, cliceáil anseo  

 

Príomhdhoiciméid MRB1: Teicstílí Cruthaitheacha 

Eacnamaíocht Bhaile na Sraithe Sóisearaí: Treoirlínte don Mheasúnú Rangbhunaithe, Eanáir 2019, cliceáil anseo 

Eolas faoi MRB1 ar fáil ar lch 9-18, Na Gnéithe Cáilíochta ar lch 17-18. 

 

Acmhainní Éascaitheora le haghaidh Athbhreithnithe ar Fhoghlaim agus ar Mheasúnú Ábhair (AFMÁ) 

Tá acmhainní chun tacú le cruinnithe AFMÁ ar fáil ar líne Ceardlanna FGL faoi Ceardlanna Roghnacha, cliceáil anseo 

 

Acmhainní FGL 2019-20 

Acmhainní FGL 2019-20 ar fáil ar jct.ie sa roinn Eacnamaíocht Bhaile, Ceardlann FGL 2019/20, cliceáil anseo 

 

Ceardlanna FGL  

Cnuas Lá 

Ceardlanna FGL ag leanúint ar aghaidh go dtí an 12ú Márta 2020.  Tabhair gléas Wi-Fi leat chun bheith ábalta teacht ar na Treoirlínte don Mheasúnú Rangbhunaithe. Tá cluasáin úsáideach freisin.  

 

Ceardlanna Roghnacha 

Ceardlanna ETI(E)M [STE(A)M] 

Tionscnamh traschuraclaim de chuid FGL atá i ETI(E)M na Sraithe Sóisearaí. Déantar freagraí idirdhisciplíneacha ar dhúshláin sochaíocha a fhiosrú i gcomhthéacsanna a bhaineann go sainiúil leis an ábhar féin agus i slí traschuraclaim chomh maith. Is é atá i gceist leis an tionscnamh ETI(E)M ná slite a fhiosrú chun cumas na scoláirí a fhorbairt chun fadhbanna a réiteach i saol atá ag síorathrú. Cliceáil anseo chun breis eolais a fháil agus clárú. 

 

Seimineáir Ghréasáin 

Dáta don dialann – beidh Seimineáir Ghréasáin JCT Eacnamaíocht Bhaile ar siúl ar an Déardaoin 2 Aibreán 2020 ag 18:15-19:15, tuilleadh eolais ag teacht.