Gaeilge

Nuacht/Imeachtaí

An nuacht is déanaí

Dáta a Postáladh: 19 April 2021


Tá dátaí na MRBanna nuafhoilsithe ag CNCM mar gheall ar na Socruithe athbhreithnithe chun Measúnuithe Rangbhunaithe a chur i gcrích le haghaidh scoláirí atá sa dara bliain in 2020/2021 (cohórt scoláirí 2019 – 2022) ar fáil anseo.

Dáta a Postáladh: 18 March 2021


Tá leagan nua den doiciméad ‘Measúnú agus Tuairisciú ar fhoghlaim Scoláirí – an tSraith Shóisearach 2021’ (15 Márta, Leagan 1.1) ar fáil ag an nasc anseo. Leagtar amach sna treoirlínte seo socruithe chun tacú le scoileanna agus le hionaid don oideachas ina gcur chuige maidir le tuairisciú a dhéanamh ar ghnóthachtálacha foghlama agus dul chun cinn scoláirí a bhfuil a gcúrsa staidéir sa tSraith Shóisearach á chríochnú acu in 2021.

Dáta a Postáladh: 23 October 2020


Tá taifead ar ábhar an tseimineáir ghréasáin ‘An Phunann: Fás, Forás agus Forbairt tríd an bPunann Teanga’ ar fáil anois ar an suíomh seo sna fo-rannáin 'Ceardlanna' agus ansin 'Ceardlanna Roghnacha T1 nó T2' sa roghchlár ar chlé nó faoi 'Acmhainní'. Cliceáil anseo chun breathnú nó íoslódáil. Maireann an taifead nach mór 45 nóiméad.

Dáta a Postáladh: 11 September 2020


Tá dátaí na MRBanna nuafhoilsithe ag CNCM mar gheall ar na Socruithe Athbhreithnithe chun Measúnuithe Rangbhunaithe a chur i gcrích don chohórt scoláirí 2018–2021 ar fáil anseo. Thairis sin, tá sonraí ann mar gheall ar an dara bliain reatha agus MRBanna.

Dáta a Postáladh: 11 September 2020


Chun tacú le cianfhoghlaim agus obair ranga, tá nasc anseo chuig réimse leathan acmhainní teagaisc agus foghlama a bheidh áisiúil agus cabhrach duit agus do do scoláirí. Áirítear i measc na bhfeidhmchlár cinn a phléann le físghabhálacha scáileáin, acmhainní teanga, idirghníomhú cainte agus scéalaíocht. Beidh ceithre cinn acu seo sa tsraith a thiocfaidh amach go seachtainiúil.

Dáta a Postáladh: 24 August 2020


Tá doiciméad foilsithe ag an Roinn Oideachais agus Scileanna dar teideal ‘Socruithe Measúnachta Do na Scrúduithe Teastais 2021’. Leagtar amach sa doiciméad seo na socruithe measúnachta leasaithe do dhaltaí iar-bhunscoile a dhéanfaidh scrúduithe teastais sa scoilbhliain 2020/21. Tá an doiciméad ar fáil ag an nasc thíos:

https://www.education.ie/ga/Scoileanna-Coláistí/Eolas/Curaclaim-agus-Siollabas/socruithe-measunachta-do-na-scruduithe-teastais-2021.pdf

 

Anuas air sin tá doiciméad gaolmhar foilsithe ag CNCM dar teideal ‘Socruithe athbhreithnithe chun Measúnuithe Rangbhunaithe a chur i gcrích le haghaidh cohóirt scoláirí 2018 – 2021 (scoláirí a bheidh sa Tríú Bliain in 2020/2021) Lúnasa 2020’. Tá sé ar fáil ag an nasc thíos:

https://ncca.ie/media/4676/cncm_mrbs_choróirt_scoláirí_2018-2021_ga.pdf 

Dáta a Postáladh: 25 May 2020


Tá acmhainní nua uaslódáilte ar an rannán Gaeilge ar shuíomh SSM faoi ‘Acmhainní’ agus faoi ‘Míreanna Beaga Teagaisc’. Féach ar na naisc thíos:

Kahoot! sa Seomra Ranga Gaeilge

Adobe Spark sa Seomra Ranga Gaeilge

Dáta a Postáladh: 04 April 2020


Tá taifead ar ábhar an tseimineáir ghréasáin ‘Téacsanna agus Tascanna: An Litríocht mar shíol an eispéiris foghlama’ ar fáil anois ar an suíomh seo sna fo-rannáin 'Ceardlanna' agus ansin 'Ceardlanna Roghnacha T1' sa roghchlár ar chlé nó faoi 'Acmhainní'. Féach an nasc thíos. Maireann an taifead 1u11n.

T1: Téacsanna agus Tascanna: An Litríocht mar shíol an eispéiris foghlama

Dáta a Postáladh: 30 March 2020


Tá taifead ar ábhar an tseimineáir ghréasáin ‘Téacsanna agus Tascanna: An Litríocht mar shíol an eispéiris foghlama’ ar fáil anois ar an suíomh seo sna fo-rannáin 'Ceardlanna' agus ansin 'Ceardlanna Roghnacha T2' sa roghchlár ar chlé nó faoi 'Acmhainní'. Féach an nasc thíos. Maireann an taifead uair a' chloig.

T2: Téascsanna agus Tascanna: An litríocht mar shíol an eispéiris foghlama

 

Dáta a Postáladh: 04 March 2020


Tá físghabháil scáileáin 'MRB 2 & An Tasc Measúnaithe Cuid 2' ar fáil anois ar an suíomh seo faoi 'Acmhainní', 'Ceardlanna Roghnacha T1' agus 'Ceardlanna Roghnacha T2' nó ag na naisc thíos. Maireann an taifead 20n.

T1: MRB 2 & An Tasc Measúnaithe Cuid 2  

T2: MRB 2 & An Tasc Measúnaithe Cuid 2

Dáta a Postáladh: 02 March 2020


Beidh Seimineáir Ghreásáin de chuid SSM ar siúl arís i mbliana. Beidh péire seimineár á reachtáil ag an bhFoireann Gaeilge ar na dátaí seo a leanas.

• Seimineár Gréasáin T1 – Téacsanna agus tascanna: An Litríocht mar shíol an eispéiris foghlama, Déardaoin, 2 Aibreán, 19.30-20.30

Is féidir clárú don seimineár gréasáin seo ag an nasc seo 

• Seimineár Gréasáin T2 – Téacsanna agus tascanna: An Litríocht mar shíol an eispéiris foghlama, Déardaoin 26ú Márta, 18.15-19.15

Is féidir clárú don seimineár gréasáin seo ag an nasc seo 

Cuirfear tuilleadh sonraí amach faoi ábhar na seimineár agus conas clárú in am trátha.

Dáta a Postáladh: 24 February 2020


Tá samplaí breise de shaothar scoláirí do MRB 2: An Tasc Cumarsáideach (T1 & T2) foilsithe ag CNCM. Tá na samplaí nua ar fáil anois ag na naisc seo thíos:

T1: https://curriculumonline.ie/Junior-cycle/Junior-Cycle-Subjects/Gaeilge/Samplai-de-shaothar-scolairi-Gaeilge-T1/

T2: https://curriculumonline.ie/Junior-cycle/Junior-Cycle-Subjects/Gaeilge-T2-L2/Samples-of-student-work-Gaeilge-T2/

 

Chun teacht ar na samplaí, is gá cuntas a chruthú le www.curriculumonline.ie ar dtús. Beidh an t-eolas seo a leanas uait chun cuntas a chruthú: Ainm & sloinne; seoladh r-phoist; uimhir chlárúcháin leis an gComhairle Mhúinteoireachta. Nuair atá an cuntas cláraithe agat, sínigh isteach agus úsáid an nasc cuí thuas chun teacht ar na samplaí a bhaineann le MRB 2: An Tasc Cumarsáideach, T1 nó T2.

Chun tacú leat agus tú ag dul i ngleic leis an ábhar seo, molaimid duit cóip de Treoirlínte don Mheasúnú Rangbhunaithe agus don Tasc Measúnaithe T1Treoirlínte don Mheasúnú Rangbhunaithe agus don Tasc Measúnaithe T2, a bheith leat. Tá teacht ar na treoirlínte cuí ag an nasc cuí thíos:

Treoirlínte T1

Treoirlínte T2

Dáta a Postáladh: 07 February 2020


Tá dhá leabhrán (ceann do T1 agus ceann do T2), dar teideal An Tasc Measúnaithe do Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí (Eanáir 2020) foilsithe ag CNCM ar www.curriculumonline.ie chun treoir agus tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí Gaeilge agus a gcuid scoláirí agus an Tasc Measúnaithe ag druidim linn. Is féidir leat teacht ar an leabhrán don scoilbhliain 2019-20 ag an nasc cuí seo:

T1: https://curriculumonline.ie/getmedia/8d5178ce-48a2-4e95-a0fc-f33f14b10851/T1-Tasc-Measunaithe-Gaeilge.pdf

T2: https://curriculumonline.ie/getmedia/5d59a98a-a432-44c2-bcce-b99770f494f3/T2-Tasc-Measunaithe-Gaeilge.pdf

Dáta a Postáladh: 16 January 2020


Tá taifead d'ábhar an tseimineáir ghréasáin ‘MRB2: An Tasc Cumarsáideach’ ar fáil anois ar an suíomh seo faoi 'Acmhainní', 'Ceardlanna Roghnacha T1' agus 'Ceardlanna Roghnacha T2' nó ag na naisc thíos. Maireann an taifead 40n.

T1: https://www.jct.ie/leagangaeilge/gaeilge/t1_elective_workshops_ga

T2: https://www.jct.ie/leagangaeilge/gaeilge/t2_elective_workshops_ga

Dáta a Postáladh: 11 December 2019


Tá ábhar Cheardlann 2019-2020 ar fáil anois ar an suíomh seo faoi 'Ceardlann 2019-20 T1' agus 'Ceardlann 2019-20 T2'. Is féidir teacht ar an bhfíseán ar teideal 'Ailíniú agus Machnamh sa Chleachtas Ranga' faoi 'Acmhainní'.

Dáta a Postáladh: 29 November 2019


Tá taidead d'ábhar an tseimineáir ghréasáin i dtaca leis an gcur chuige don Chruinniú AFMÁ ar fáil anois ar an suíomh seo faoi 'Acmhainní', 'Ceardlanna Roghnacha T1' agus 'Ceardlanna Roghnacha T2'.

Dáta a Postáladh: 14 November 2019


Tá páipéir scrúdaithe shamplacha do Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí (T1 agus T2) eisithe ag Coimisiún na Scrúduithe Stáit. Is féidir teacht ar na páipéir scrúdaithe shamplacha seo ag an nasc seo thíos.

Páipéir Scrúdaithe Shamplacha

Dáta a Postáladh: 16 September 2019


Tá samplaí de shaothar scoláirí do MRB 1 Gaeilge T1 agus MRB 1 Gaeilge T2 eisithe ag CNCM. Tá na samplaí seo ar fáil anois ag na naisc seo thíos;

Samplaí de shaothar scoláirí T1

Samplaí de shaothar scoláirí T2

 

Chun teacht ar na samplaí, is gá cuntas a chruthú le www.curriculumonline.ie ar dtús. Chun cuntas a chruthú beidh an t-eolas seo a leanas uait: Ainm & sloinne; seoladh r-phoist; uimhir chlárúcháin leis an gComhairle Mhúinteoireachta.

 

Nuair atá an cuntas cláraithe agat sínigh isteach agus úsáid an nasc cuí thuas chun teacht ar na samplaí a bhaineann le MRB 1 Gaeilge T1 nó MRB 1 Gaeilge T2.

 

Chun tacú leat agus tú ag dul i ngleic leis an ábhar seo, molaimid duit cóip de Treoirlínte don Mheasúnú Rangbhunaithe agus don Tasc Measúnaithe T1 nó Treoirlínte don Mheasúnú Rangbhunaithe agus don Tasc Measúnaithe T2, a bheith leat.

 

Tá teacht ar na treoirlínte cuí ar fáil ag na naisc seo thíos;

Treoirlínte T1

Treoirlínte T2

Dáta a Postáladh: 23 August 2019


Fáilte ar ais ar scoil don scoilbhliain nua, 2019-20. Guímid gach rath ar an obair.

 

Amhail blianta eile go dtí seo, beimid ag cur leis an ábhar tacaíochta a chuirimid ar fáil ar líne ar bhonn leanúnach i mbliana. Coinnigh súil ar an mír seo ar shuíomh gréasáin www.jct.ie, áit a bhfógrófar eolas den chineál sin agus nuacht mar gheall ar Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí a luaithe is a bhíonn an t-eolas sin ar fáil. Má tá tú ar Twitter, lean muid ar @jctGaeilge NÓ is féidir na giolcanna is déanaí uainn a léamh ar thaobh an leathanaigh seo.

Liosta seachadta Gaeilge