Ceannaireacht

Nuacht/Imeachtaí

An nuacht is déanaí

Dáta a Postáladh: 20 December 2017


An Nuacht is Déanaí

Dhírigh na ceardlanna ceannaireachta don bhliain acadúil 2017 / 2018 ar chabhrú le ceannairí scoile chun gnéithe éagsúla de leasú na Sraithe Sóisearaí a thuiscint agus a chur i bhfeidhm ina scoil. I Meán Fómhair / Deireadh Fómhair tugadh ceardlann ceannaireachta sna hionaid oideachais ar fud na tíre a dhírigh ar chlár foghlama Leibhéal 2. Bhí béim sa cheardlann seo ar ghnéithe an chláir a thuiscint agus na ceisteanna le cur san áireamh le linn clár CFL2 a thabhairt isteach i scoil. Pléadh sceidealú amchláir agus dáileadh acmhainní i bhfianaise na bprionsabal atá sa tsamhail leasaithe leithdháilte don RSO.  Tugadh am do scoileanna machnamh ar a gcuid scoláirí féin agus conas a chruthódh siad amchlár agus clár ar leith dóibh féin. Tá na hacmhainní don cheardlann seo le fáil sa rannán Ceannaireachta / FGL.

 

I mí na Samhna, thug comhaltaí ceannaireachta SSM agus ceannairí foirne ábhar 45 ceardlann do cheannairí scoile ar fud na tíre. Díríodh sa cheardlann sin ar Theagasc, Foghlaim agus Measúnú a Stiúradh i scoileanna i bhfianaise leasú na Sraithe Sóisearaí.  Rinneadh ceangail láidre idir an Creat Cáilíochta d’Iar-Bhunscoileanna 2016 agus leasú na Sraithe Sóisearaí a chur i bhfeidhm.  Scrúdaíodh sa cheardlann seo ról an mheasúnaithe fhoirmithigh agus a chuid naisc le hoideolaíocht an tseomra ranga agus folláine scoláirí. Fiosraíodh na sonraíochtaí ábhar agus teagasc trí thorthaí foghlama agus cuireadh béim ar an gcaoi ar féidir le múinteoirí a gcuid am gairmiúil a úsáid chun pleanáil go comhoibríoch laistigh dá ranna ábhair.  Tugadh aghaidh ar an gcuspóir déach a bhaineann le cruinnithe don Athbhreithniú ar Fhoghlaim agus ar Mheasúnú Ábhair le cois tábhacht breithiúnas gairmiúil múinteora mar phríomhghné den leasú. Tá an cheardlann seo le fáil chun íoslódáil ar ghaireas scoile agus is féidir gnéithe den cheardlann a úsáid i gcruinniú foirne nó FGL scoile.

 

Láithreoireacht ar Chumarsáid le Tuismitheoirí: tá cur i láthair nua do thuismitheoirí ar an suíomh. Téigh chuig acmhainní / cumarsáid le tuismitheoirí. Ta sé seo ina dhá cuid ar an suíomh. Díríonn Cuid 1 ar an réasúnaíocht don athrú agus scrúdaíonn sé gnéithe ar nós ábhair, gearrchúrsaí, CFL2, réimsí foghlama eile agus folláine.  Fiosraíonn Cuid 2 na hathruithe ar an measúnú agus ar an tuairisciú agus breathnaítear go grinn ar Phróifíl Ghnóthachtála na Sraithe Sóisearaí. Is féidir an cur i láthair seo a íoslódáil ar ghaireas scoile agus a choigeartú le hoiriúint do chomhthéacs agus do phobal na scoile. Is féidir le scoil codanna difriúla den chur i láthair a roghnú le taispeáint do thuismitheoirí bliainghrúpaí difriúla.

 

Tuairisciú ar réimsí foghlama eile: Cruthaíodh doiciméad dhá leathanach le cabhrú le scoileanna tuairisciú a dhéanamh ar réimsí foghlama eile. Tugann sé samplaí cuiditheacha den chaoi a bhféadfadh scoláirí a chur in iúl conas a rinne siad machnamh ar a gcuid foghlama. Tá an doiciméad seo sa rannán acmhainní den chuid seo den leathanach gréasáin.

 

Ceardlann Earraigh 2018: Tá foireann ceannaireachta SSM ag obair faoi láthair ar an gCeardlann Earraigh a dhíreoidh ar réimse an Tuairiscithe.  Gheobhaidh scoileanna fógra faoin gceardlann i mí Feabhra chun clárú trí www.jctregistration.ie.