Ceannaireacht

Nuacht/Imeachtaí

An nuacht is déanaí

Dáta a Postáladh: 21 April 2017


Workshops for School Leaders

Faoin gcéad seachtain i mí Bhealtaine 2017 beidh corradh le 30 Ceardlann tugtha ag Ceannairí Scoile ar fud na tíre. Thosaigh na Ceardlanna ag deireadh mhí Mhárta agus fiosraítear iontu na Treoirlínte le haghaidh Folláine agus impleachtaí Chiorclán 15/2017.

 

Tá suim an-mhór á léiriú sna Ceardlanna agus tá spásanna breise ar fáil againn i mBéal Átha Luain (2 Bealtaine), Corcaigh (3 Bealtaine) agus Baile Átha Cliath (4 Bealtaine). Is trí www.jctregistration.ie a dhéantar clárú lena n-aghaidh seo faoi mar a míníodh sa litir a chuaigh chuig gach scoil sa tír. Táimid den bharúil go mbeidh tuairim is 700 Ceannaire Scoile ann a dhéanfaidh freastal ar an mbabhta reatha Ceardlanna.  

 

Tá na sleamhnáin ó na Ceardlanna iad féin ar fáil ar líne (sa rannán ar Thacaí FGL na Ceannaireachta) mar aon le doiciméid a dáileadh ar an Lá.  Is anseo a thiocfaidh tú ar an Aguisín I comhlánaithe ó na Treoirlínte le haghaidh Folláine atá mar chuid den Loga Foghlama a úsáideann Ceannairí Scoile ar lá a gCeardlainne.

 

Bhí díospóireachtaí corraithe ann le linn na gCeardlanna agus tá suim ar leith ag ceannairí scoile sa chéad-dréacht de Phróifíl Ghnóthachtála na Sraithe Sóisearaí a bhíonn ar taispeáint (níl sé seo ar na sleamhnáin ar líne) le linn na Ceardlainne.  

 

Is mór againn an t-aiseolas a thugtar maidir le leagan amach na gceardlanna a bheidh le tabhairt amach anseo agus chun tuairisciú ar ais chuig an Roinn Oideachais agus Scileanna i dtaca le smaointeoireacht reatha Ceannairí Scoile ar an tSraith Shóisearach.

 

Má bhí tú féin ag Ceardlann agus nár chuir tú aon aiseolas isteach, cliceáil ar nasc an aiseolais ag www.jctregistration.ie sa chúinne thuas ar dheis.

Tá suim mhór fós inár gcuid ceardlanna ar Phleanáil Churaclaim a bhí ann níos luaithe sa scoilbhliain. Tá siad sin ar fáil ar líne, lena n-áirítear an Uirlis Phleanála Curaclaim atá a lán ceannairí scoile a úsáid. Is mian leis an SSM buíochas a ghlacadh le Cumann Náisiúnta na bPríomhoidí agus na Leas-Phríomhoidí agus lena líonra réigiúnach as cuireadh a chur orainn láithreoireacht a dhéanamh ag a gcuid cruinnithe le roinnt míonna anuas ar réimse na pleanála curaclaim.  

 

Nuair a bheidh an babhta reatha seo Ceardlanna thart, breathnóimid ar bhur gcuid aiseolais, éistfimid le heispéiris ár gComhaltaí Ceannaireachta, athbhreithneoimid na ceisteanna reatha leis an Roinn Oideachais agus Scileanna agus tosóimid a phleanáil ár gcéad Cheardlann eile a thitfidh amach i bhfómhar na bliana 2017.

Féilire Imeachtaí