Staidéar Gnó

Nuacht/Imeachtaí

An nuacht is déanaí

Dáta a Postáladh: 15 September 2020


Tuarascáil Phríomhscrúdaitheoir an CSS, Scrúdú Deiridh 2019

Tá an CSS tar éis Tuarascáil Phríomhscrúdaitheoir an CSS a fhoilsiú ar Scrúdú Staidéar Gnó na Sraithe Sóisearaí 2019. Is foinse luachmhar eolais í seo a mbeidh spéis ag gach múinteoir Staidéar Gnó inti. Ba chóir Tuarascáil an Phríomhscrúdaitheora a léamh i gcomhar leis an bPáipéar Scrúdaithe Scríofa agus leis na Scéimeanna Marcála a théann leis atá foilsithe chomh maith.

 

Tá an tuarascáil le fáil anseo:

https://www.examinations.ie/?l=en&mc=en&sc=cr

 

Tá Scrúdú 2019 agus an Scéim Mharcála  le fáil anseo:

https://www.examinations.ie/ exammaterialarchive/

 

Míle buíochas agus le gach dea-ghuí, 

Foireann SSM an Staidéir Ghnó.

Dáta a Postáladh: 01 September 2020


Fáilte ar ais!

Is mian linn fáilte a chur roimh gach múinteoir Staidéar Gnó ar ais sa scoilbhliain nua. Guímid gach rath ort agus muid ag tabhairt faoi bhliain acadúil an-difriúil amach romhainn. Táimid ag súil go mór le cabhrú le do chuid oibre agus le do chleachtas sa bhliain amach romhainn agus tá rún daingean againn i gcónaí leanúint ar aghaidh ag freastal ar do chuid riachtanas de réir mar a théann an bhliain atá romhainn ar aghaidh.

Ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh linn le haon ábhair bhuartha nó ceisteanna a d'fhéadfadh a bheith agat maidir le haon ghné de Staidéar Gnó na Sraithe Sóisearaí ag info@jct.ie.

Beirigí bua agus beannacht,

Foireann Staidéar Gnó SSM

Dáta a Postáladh: 01 September 2020


Socruithe Athbhreithnithe Measúnaithe 2020/21

Tá an CNCM agus an Roinn Oideachais agus Scileanna araon tar éis socruithe measúnaithe athbhreithnithe a fhoilsiú le déanaí a bhfuil baint ar leith acu le Staidéar Gnó. Déanann na doiciméid seo tagairt do laghdú ar líon na Measúnuithe Rangbhunaithe a bheas ar an gcohórt scoláirí 2018-2021 (.i. scoláirí tríú bliain 2020/21) a chur i gcrích agus do shíneadh a chuirfear leis an spriocdháta go dtí an chéad téarma den scoilbhliain 2020/21. Tagraíonn siad freisin don cheanglas a chealú faoinar gá do scoláirí a thugann faoi scrúduithe na sraithe sóisearaí in 2021 Tasc Measúnaithe a chur i gcrích.

Le haghaidh tuilleadh eolais, lean na naisc seo a leanas:

https://ncca.ie/media/4676/cncm_mrbs_chor%C3%B3irt_scol%C3%A1ir%C3%AD_2018-2021_ga.pdf

https://www.education.ie/ga/Scoileanna-Col%C3%A1ist%C3%AD/Eolas/Curaclaim-agus-Siollabas/socruithe-measunachta-do-na-scruduithe-teastais-2021.pdf

 

Beirigí bua agus beannacht

Foireann Staidéar Gnó SSM

 

 

 

Dáta a Postáladh: 20 March 2020


Seimineár Gréasáin - 'Intinní Foghlama agus Critéir Ratha’

Cúis lúcháire dúinn a fhógairt, mar chuid den tSeachtain Seimineáir Ghréasáin ag SSM, go mbeidh an fhoireann Staidéar Gnó ag óstáil seimineár gréasáin Dé Máirt 24 Márta ar 7:30 i.n. Fiosrófar sa seimineár gréasáin seo an topaic 'Intinní Foghlama agus Critéir Ratha’ sa Staidéar Gnó.  Mar chuid de sin beidh painéal plé ann ar Chritéir Ratha a chomhthógáil, a chomhaontú agus a chomhroinnt i seomra ranga an Staidéir Ghnó.  Cláraítear sonraí tríd an nasc: https://buff.ly/2uhyXcC

Míle buíochas agus le gach dea-mhéin.

Foireann Staidéar Gnó SSM.

Dáta a Postáladh: 28 February 2020


Seimineár Gréasáin - Atlantach Domhain na hÉireann

Tá lúcháir orainn a fhógairt go mbeidh muid ag comhóstáil seimineár gréasáin beo, i gcomhar lenár gcomhghleacaithe Tíreolaíochta, Dé Máirt 3 Márta ag 7:00 in. Sa seimineár gréasáin seo, déanfar iniúchadh ar Acmhainn Ranga Traschuraclaim "Atlantach Domhain na hÉireann" Tugann an Acmhainn Ranga seo, atá ar fáil ag www.rte.ie/learn deiseanna do mhúinteoirí agus do scoláirí Staidéar Gnó agus Tíreolaíochta téamaí a fhiosrú amhail inbhuanaitheacht, tomhaltas eiticiúil, tionchar eagraíochtaí ar chomhphobal agus tuilleadh lena chois. Tugann sí léargais do scoláirí freisin mar aon le deiseanna fiúntacha foghlama thar na trí shnáithe de Shonraíocht an Staidéir Ghnó.  

Le linn an tseimineáir ghréasáin beidh muid ag caint le múinteoirí agus le scoláirí Staidéar Gnó agus Tíreolaíochta le fail amach conas a chuaigh siad i ngleic leis an Acmhainn Ranga nua iontach seo agus táimid ag súil lena scéalta a roinnt libh ar an oíche. Is féidir clárú le bheith rannpháirteach sa seimineár gréasáin ach cliceáil ar na nasc seo a leanas: https://buff.ly/2VrEbxQ. Cuirfear taifeadadh den seimineár gréasáin ar fáil ina dhiaidh sin ar ár suíomh gréasáin www.jct.ie.

 Míle buíochas agus le gach dea-ghuí, 

Foireann SSM an Staidéir Ghnó.

 

Dáta a Postáladh: 22 January 2020


Ciorclán S96/19

Ciorclán S96/19

Tá Ciorclán S96/19 eisithe ag an Coimisiún na Scrúdaithe Stáit.  Baineann sé leis an dTasc Measúnaithe 2020.  Is féidir teacht ar an gciorclán ag an nasc seo:

https://examinations.ie/misc-doc/IR-EX-49755903.pdf

Míle buíochas agus le gach dea-ghuí, 

Foireann SSM an Staidéir Ghnó.