Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte

Measúnú agus Tuairisciú

Measúnú

Tá na Treoirlínte don Mheasúnú Rangbhunaithe ar fáil ag Príomhdhoiciméid

Tuairisciú
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
 • Measúnú agus Tuairisciú sa tSraith Shóisearach arrow_drop_down

  Tá na príomhtheachtaireachtaí maidir le measúnú ar fáil ó lch. 36-7 den Chreat don tSraith Shóisearach.

   - Is i réimse an mheasúnaithe atá an t-athrú is suntasaí sa tSraith Shóisearach nua
   - Go bunúsach, is é an cuspóir le measúnú agus tuairisciú ag an gcéim seo den oideachas ná tacú leis an bhfoghlaim
   - Beidh measúnú foirmitheach comhlánaithe ag measúnú suimitheach, mar shaintréith ag an tSraith Shóisearach nua
   - Beidh raon cur chuige i leith an mheasúnaithe i gceist chun an fhoghlaim a chomhlánú
          - Measúnuithe leanúnacha, ar a n-áirítear tascanna agus trialacha gnáthúla múinteoir-dheartha
          - Tasc Measúnachta Rangbhunaithe nó dhó i ngearrchúrsaí.

  Chomh maith le sin, tá na príomhtheachtaireachtaí maidir le tuairisciú ar fáil ó lch.44-7 den Chreat don tSraith Shóisearach

   - Cuideoidh an cur chuige i leith an tuairiscithe le scoláirí trí rianú a dhéanamh ar an ndul chun cinn atá agus thí pháirt ghníomhach a  bheith acu agus ag a tuismitheoirí/gcaomhnóirí sa mhachnamh agus sa phlé ar dhul chun cinn san fhoghlaim
   - Léireofar meas ar bhreithmheas an mhúinteora agus beidh nasc soiléir le foghlaim, le teagasc agus le haiseolais cuidtheach a tharla sna ranganna
   - Déanfaidh múinteoirí na scoláirí, na gearrchúrsaí a mheas agus tuairisceofar orthu, do scoláirí agus do thuismitheoirí/chaomhnóirí, i gcaitheamh na  sraithe sóisearaí agus ar PGSS

 • Measúnú Foirmitheach arrow_drop_down

  Is éard atá i measúnú foirmitheach an próiseas chun fianaise a lorg agus a léirmhíniú le húsáid ag foghlaimeoirí agus a gcuid múinteoirí chun cinneadh a dhéanamh cá bhfuil na foghlaimeoirí ina gcuid foghlama, cá gcaithfidh siad dul agus an bealach is fearr le dul ann. (Grúpa Athchóirithe Measúnachta, 2002)

  Díriú ar an bhFoghlaim, a d'fhorbair an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta, ar fáil do mhúinteoirí. Ag tacú le cur chuige don scoil uile i leith forbairt ghairmiúil agus forbairt acmhainne trí chleachtas measúnaithe éifeachtaigh agus leanúnaigh a fhorbairt a chabhraíonn le foghlaim an scoláire.Ceapadh na ceardlanna le go bhféadfaí iad a úsáid ar dhóigh sholúbtha thart ar chúig thopaic:

   - Rúin foghlama agus critéir ratha
   - Ceistiú éifeachtach
   - Aiseolas foirmitheach
   - An scoláire ag machnamh ar a chuid foghlama
   - Torthaí Foghlama

 • Athbhreithniú ar Fhoghlaim agus ar Mheasúnú Ábhair (AFMÁ) arrow_drop_down

  Cuireann cruinnithe don Athbhreithniú ar Fhoghlaim agus ar Mheasúnú Ábhair ar chumas múinteoirí comhleanúnachas a bhaint amach ar bhonn comhoibríoch ina mbreithiúnais ar obair an scoláire i gcoinne Gnéithe Cáilíochta coiteanna, a leagtar síos go seachtrach.

  Tá an doiciméad Treoir maidir leis an bPróiseas don Athbhreithniú ar Fhoghlaim agus ar Mheasúnú Ábhair, a d'fhorbair an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta, an chabhrach, mar soláthraíonn siad treoir maidir le...

   - achroimre
   - treoir an Éascaitheora
   - roimh an gcruinniú
   - i rith an chruinnithe
   - i ndiaidh an chruinnithe