Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teanga (FCÁT)

Nuacht/Imeachtaí

An nuacht is déanaí

Dáta a Postáladh: 06 July 2020


Is tionscadal píolótach faoi stiúir na Roinne Oideachais é FCÁT (Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teanga/CLIL) atá dírithe ar thacú le múineadh na Gaeilge agus ábhair churaclaim eile trí Ghaeilge i suíomhanna Luath-Óige agus i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna a fheidhmíonn trí mheán an Bhéarla. Tá an tionscadal seo ar cheann de ghníomhartha na Roinn Oideachais i gcomhthéacs Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030. Tugann saineolaithe ó Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, Institiúid Teicneolaíochta Trá Lí, Coláiste Mhuire gan Smál Ollscoil Luimnigh, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath agus an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta comhairle do fhorbairt agus do chur i bhfeidhm an tionscadail. Soláthraíonn Better Start, an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM/PDST) agus an tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí (SSM/JCT) forbairt ghairmiúil, lena n-áirítear comhairle leanúnach agus acmhainní chun tacú le cleachtóirí agus múinteoirí cur chuige FCÁT a ghlacadh i leith ceachtanna. Is stór tiomnaithe acmhainní agus faisnéise eile é an suíomh seo faoin tionscadal píolótach FCÁT do phobal suíomhanna agus scoileanna.