Baile

 • Céim 1

 • Céim 2

 • Céim 2

 • Céim 3

 • Céim 3

 • Céim 3

 • Céim 4

 • Céim 4

 • Céim 4

 • Céim 4

 • Céim 4

 • Céim 5

 • Céim 5

 • Céim 5

 • Céim 5

 • CFL1anna/CFL2anna

 • Ceannaireacht

 • Folláine

Fógraí

 • Dáta a Postáladh: 16 August 2023

  Comhairliúchán ar Dhréachtráiteas Chlár na hIdirbhliana – CNCM

  Tá an comhairliúchán ar dhréacht-Ráiteas Chlár na hIdirbhliana oscailte anois.

  Is é 20 Deireadh Fómhair 2023 an spriocdháta. Más mian leat do fhreagra a chur isteach as Gaeilge, cliceáil ar an saighead síos in aice leis an mBéarla agus roghnaigh an rogha Gaeilge.

 • Dáta a Postáladh: 08 August 2023

  An tSraith Shinsearach (OSPS)

  dréachtsonraíocht OSPS na Sraithe Sinsearaí ar fáil anois le haghaidh comhairliúcháin.

  Tiocfaidh deireadh leis an tréimhse chomhairliúcháin ar an 18 Deireadh Fómhair, 2023.

  Tá tuilleadh eolais ar fáil anseo.

 • Dáta a Postáladh: 08 June 2023

  Ag Breathnú ar an Ionad Againne 2023: Creat Cáilíochta d’Ionaid Oideachais agus d’Ionaid Oiliúna Pobail

  Soláthraíonn Ag Breathnú ar an Ionad Againne 2023: Creat Cáilíochta d’Ionaid Oideachais agus d’Ionaid Oiliúna Pobail sraith chomhaontaithe shoiléir caighdeán mar threoir agus mar thaca d’obair na nIonad Oideachais agus na nIonad Oiliúna Pobail.

 • Dáta a Postáladh: 07 June 2023

  Guíonn SSM gach rath agus gach dea-ghuí ar na hiarrthóirí uile ar fud na hÉireann atá ag tosú na scrúduithe stáit inniu. 
  Déanfaidh líon iomlán 135,033 scoláire in éineacht scrúduithe na hArdteistiméireachta, na hArdteistiméireachta Feidhmí agus na Sraithe Sóisearaí i mbliana i níos mó ná 800 iar-bhunscoil agus ionaid eile ar fud na hÉireann.
  Go n-éirí go geal libh ar fad. 

 • Dáta a Postáladh: 26 May 2023

  Ciorclán 0028/2023

  Socruithe le haghaidh Chur Chun Feidhme an Chreata don tSraith Shóisearach le tagairt ar leith don scoilbhliain 2023/24.

  Tagann an ciorclán seo isteach in áit Nóta Faisnéise 11/2022 agus Ciorclán 59/2021. Leagtar amach ann na socruithe lena rialófar anois cur chun feidhme an Chreat don tSraith Shóisearach 2015 le tagairt faoi leith don scoilbhliain 2023/2024.

 • Dáta a Postáladh: 22 May 2023

  Nuachtlitir na Roinne Oideachais ar Oideachas don Fhorbairt Inbhuanaithe

  Eagrán – Bealtaine 2023 Ar Fáil Anois

  Coinneoidh nuachtlitir na Roinne Oideachais ar Oideachas don Fhorbairt Inbhuanaithe (OFI) tú ar an eolas faoin nuacht is déanaí maidir le OFI. Cuir isteach Comórtas Grianghraf Nuachtlitir ESD Bealtaine 2023 do Scoileanna agus d’fhéadfá óstán feithidí nó plandálaí gairdín a bhuachan do do scoil.

 • Dáta a Postáladh: 22 May 2023

  Taispeántas Grafaice IRAÉ 2023

  Tá ríméad ar Institiúid Ríoga Ailtirí na hÉireann (IRAÉ) agus ar fhoireann Ghrafaice JCt4 an taispeántas "Seo é an Spraoi" a sheoladh,  ina ndearna scoláirí iniúchadh ar réada, foirgnimh agus spásanna a shamhlaíonn siad a bheith spraiúil.

  Buíochas mór leis na múinteoirí agus lena gcuid scoláirí ar fad a chuir leis an taispeántas seo. Chun cuairt a thabhairt ar an taispeántas, cliceáil ar an íomhá thíos. Is féidir obair na scoláirí a fheiceáil ar shuíomh gréasáin an IRAÉ freisin ach dul chuig Gailearaí Fíorúil.

 • Dáta a Postáladh: 18 May 2023

  Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS)

  Tá curaclam nuashonraithe OSPS na Sraithe Sóisearaí ar fáil anois. Beidh scoláirí a chuireann tús lena gcéad bhliain i Meán Fómhair 2023 ag déanamh staidéir ar an tsonraíocht nuashonraithe (2023).

  curaclam nuashonraithe OSPS  agus Uirlisí úsáide OSPS ar fáil anois ar shuíomh idirlín CNCM.

 • Dáta a Postáladh: 25 April 2023

  Iniúchadh ar Thabhairt isteach an Chreata don tSraith Shóisearach

  Nua-fhoilsithe: Iniúchadh ar Thabhairt isteach an Chreata don tSraith Shóisearach: Staidéar fadaimseartha – Tuarascáil eatramhach uimh. 2. Is í seo an dara tuarascáil i sraith de thuarascálacha taighde maidir le cur i bhfeidhm agus tionchar an Chreata agus, mar sin, tá léargais eile le fáil inti maidir le heispéiris scoileanna agus iad ag obair leis an gCreat ó tugadh isteach é in 2015.

 • Dáta a Postáladh: 18 April 2023

  CNCM: 3 Ghearrchúrsaí - Athbhreithniú ar Léargais Luatha

  Tá an comhairliúchán poiblí oscailte anois.

  Teastaíonn ó CNCM tuairimí a fháil ó réimse páirtithe, lena n-áirítear páirtithe leasmhara oideachais, múinteoirí atá ag cleachtadh a ngairme agus scoláirí ar spéis leo cur leis an athbhreithniú ar léargais luatha seo a leanas:

  Teanga agus Cultúr na Síne

  Códú

  Litearthacht sna Meáin Dhigiteacha

  Dáta Deiridh: Dé Luain, 29 Bealtaine ag 5 in.

 • Dáta a Postáladh: 17 April 2023

  Cinéaltas Plean Forfheidhmithe 2023-2027

  Tá an doiciméid Cineáltas: Plean Gníomhaíochta ar an mBulaíocht Plean Forfheidhmithe 2023-­2027  foilsithe ag an Roinn Oideachais chun bulaíocht a chosc inár bpobail scoile agus a chinntiú go bhfuil meas ar an éagsúlacht aonair agus go ndéantar í a cheiliúradh i scoileanna.

 • Dáta a Postáladh: 23 March 2023

  CNCM - Clár Foghlama Leibhéal 1/Leibhéal 2

  Mar chuid den fhorbairt níos leithne ar an tsraith shinsearach, táthar ag súil go gcuirfear modúil leantacha don scoláire agus é ag dul chun cinn ó Chláir Foghlama Leibhéal 1 agus Leibhéal 2 sa tsraith shóisearach. Tá an comhairliúchán poiblí ar an gCáipéis Eolais agus an Treoir d’fhorbairt mhodúil na sraithe sinsearaí don scoláire tar éis Chláir Foghlama Leibhéal 1 agus Leibhéal 2 ag leibhéal na sraithe sóisearaí, tá an comhairliúchán agus an treoir sin oscailte anois. Is é is aidhm leis an bpróiseas seo, dearcthaí múinteoirí, tuismitheoirí agus páirtithe leasmhara a fháil faoin gCáipéis Eolais agus faoin Treoir.

  Beidh an t‑aiseolas seo mar bhonn ag obair sa todhchaí ar fhorbairt mhodúil na sraithe sinsearaí don scoláire tar éis Chláir Foghlama Leibhéal 1 agus Leibhéal 2.

  Is é an data deiridh ná Aoine, 28 Aibreán 2023. Tá tuilleadh eolais ar fáíl anseo.

 • Dáta a Postáladh: 23 March 2023

  Ceardlann OSSP Ag Teacht: Naisc a Dhéanamh

  Cén uair: 19 Aibreán - 4 Bealtaine

  Tá trí sheisiún tarraingteacha sa cheardlann seo:

  Seisiún 1: Nascadh na Snáitheanna

  Iniúchadh a dhéanamh ar smaointe praiticiúla chun foghlaim a chomhtháthú ar fud na snáitheanna

  Seisiún 2: Breithnigh-Cruthaigh-Comhoibrigh

  Eispéiris foghlama a chomhchruthú atá réidh don seomra ranga

  Seisiún 3: An Fhoghlaim a Nascadh

  Smaoinigh ar chur chuige idirdhisciplíneach i leith CSPE i do scoil.

  Is féidir le scoileanna clárú tríd an gcnaipe gorm ar a dtugtar "Cláraigh le haghaidh Cheardlanna OSSP 2023" ar phainéal ár láithreáin chlárúcháin, www.jctregistration.ie

 • Dáta a Postáladh: 21 March 2023

  Nóta Eolais ón gCoimisiún na Scrúduithe Stáit, Márta 2023

  Scrúduithe na Sraithe Sóisearaí, 2022: Tá nóta eolais faoi scrúduithe na Sraithe Sóisearaí i raon ábhar ar fáil anseo.

 • Dáta a Postáladh: 06 March 2023

  Ciorclán 0015/2023

  Ciorclán 0015/2023: Leasuithe ar shonraíochtaí Gaeilge T1 agus T2 na Sraithe Sóisearaí agus socruithe measúnaithe do Mheasúnuithe Rangbhunaithe 1 agus 2

  Leagtar amach sa Chiorclán ata ar fáil anseo leasuithe ar na nithe seo a leanas:

  •  íosmhéid na dtéacsanna liteartha a mbíonn scoláirí á n-ionramháil thar na trí bliana den tSraith Shóisearach do T1 agus T2 chomh maith leis naseánraí atá le fiosrú

  •  liosta na dtéacsanna liteartha molta don chéad bhliain T2 agus liostaí dualgais de théacsanna liteartha don dara agus don tríú bliain T1 agus T2

  •  socruithe measúnaithe do Mheasúnuithe Rangbhunaithe 1 agus 2 le

  •  haghaidh T1 agus T2.

 • Dáta a Postáladh: 26 January 2023

  PGSS

  Tá na sonraí a bhaineann leis an bpróiseas chun Próifíl Ghnóthachtála na Sraithe Sóisearaí (PGSS) a chruthú do na scoláirí a chur an tSraith Shóisearach i gcrích i 2022 ar fáil anois. Is féidir cliceáil ar an nasc seo le tuilleadh eolais a fháil.

 • Dáta a Postáladh: 06 January 2023

  Nóta Faisnéise TC 0011/2022

  Is féidir teacht ar Nóta Faisnéise TC 0011/2022, foilsithe ag an Roinn Oideachais trí chliceáil ar an nasc seo. Tugann sé nuashonruithe ar chur i bhfeidhm an Chreata don tSraith Shóisearach go háirithe don scoilbhliain 2022/2023. Tá sé le léamh i gcomhar le Ciorclán 0059/2021 atá ar fáil anseo.

 • Dáta a Postáladh: 14 November 2022

  Cruinniú Pobail Cleachtais do mhúinteoirí ag a bhfuil na hUaireanta Bainistíochta Acmhainní a leithdháileadh ar scoileanna

  Tá foireann TFSS tar éis athsceidealú a shocrú den chruinniú beo, idirghníomhach Pobail Chleachtais ar líne do mhúinteoirí ag a bhfuil na hUaireanta Bainistíochta Acmhainní a leithdháileadh ar scoileanna, don Déardaoin, 17 Samhain ó 7:00-8:30pm ag baint úsáid as an ardán Zoom. Díreoidh an cruinniú ar líne ar phleanáil straitéiseach do phearsanra UBA. Ní thaifeadfar an cruinniú. Cláraigh ag baint úsáid as an nasc seo 

 • Dáta a Postáladh: 12 October 2022

  Fómhar 2022 Ceardlanna Roghnacha Ealaíon

  Tá an-áthas orainn  níos mó ceardlanna roghnacha ealaíon a dheimhniú, atá oscailte do mhúinteoirí na Sraithe Sóisearaí ó gach ábhar.  Féach thíos le haghaidh na sonraí. 

   

  NUA!
  Domhain a Chruthú: Dearadh Seit

  20 Deireadh Fómhair   
  Ionad: ar líne
  Am: 7:30i.n. – 8:30i.n.
  Ar  mhaith leat do mhionsamhail seit féin a dhearadh agus a chruthú?
  Bí linn i gcomhair Domhain a Chruthú,  sraith ceardlanna dearaidh seit a forbraíodh leis an ealaíontóir Joanne Donohoe agus a dearadh chun tacú leat agus spreagadh a thabhairt duit chun do ghuth cruthaitheach agus d’aeistéitic dhearaidh féin a iniúchadh.
  Tuilleadh ar www.artsinjuniorcycle.ie
   
  NUA!
  Na  Turgnaimh Chothabhála
  Dáta: Sath. 22 Deireadh Fómhair 2022 
  Ionad:  Gailearaí de Buitléir, Cill Chainnigh
  Am: 10:30r.n. – 3:30i.n.
  Bí linn le haghaidh ceardlann nua, ilchéadfach ina ndéantar iniúchadh ar thaispeántas Na Turgnaimh Chothabhála leis an ealaíontóir Deirdre O'Mahony i  nGailearaí de Buitléir, Cill Chainnigh. Deis iniúchadh a dhéanamh ar an gcaoi a mbíonn ealaíontóir ag idirghníomhú,  i mbun taighde agus faoi thionchar an chomhshaoil agus an domhain fhisiciúil (sláinte ithreach,  stair agus táirgeadh bianna, feirmeoireacht, éiceolaíocht áiteanna  tuaithe agus athrú aeráide).
  Cláraigh ar www.artsinjuniorcycle.ie
   
  NUA!
  Creatlach Shóisialta

  Dáta: Máirt 1 Samhain 2022 
  Ionad: Áras Nua-Ealaíne na hÉireann  (IMMA) 
  Am: 10:30r.n. – 4:00i.n.
  Tugann na hEalaíona sa tSraith Shóisearach maille le scéalta snáithe amharc-ealaíontóirí  agus Áras Nua-Ealaíne na hÉireann (ANEÉ) deis do rannpháirtithe leas a bhaint as an gcreat Slow Looking chun díchódú a dhéanamh ar íomhánna éagsúla agus brí a bhaint astu mar spreagadh chun dromchla agus foirm a iniúchadh trí theicstílí. 
  Cláraigh ar www.artsinjuniorcycle.ie
   
  Ar ais de bharr éileamh an phobail!
  Cuir do Dhomhan a Chasadh 
  Deireadh Fómhair – Samhain 2022 
  Chomhoibrigh na hEalaíona sa tSraith Shóisearach agus Foireann Teicneolaíochtaí SSM  (JCt4) arís leis an deileadóir adhmaid gairmiúil Willie Creighton sa tsraith ceardlann adhmadóireachta theagmhálach seo.   Beidh blaiseadh ag rannpháirtithe ar réimse teicnící casaidh speisialaithe lena n-áirítear casadh deighilte agus lannaithe.
  Beidh10 gceardlann ar fad ar siúl i rith mhí Dheireadh Fómhair agus mhí na Samhna in ionaid réigiúnacha éagsúla.  Tabhair cuairt ar www.artsinjuniorcycle.ie do dhátaí, ionaid agus amanna.  Tá teorainn dhocht ar líon na n-áiteanna. 
  Cláraigh ar www.artsinjuniorcycle.ie

 • Dáta a Postáladh: 05 October 2022

  MathsMeet 2022

  Is comhdháil chomhpháirteach í  MathsMeet 2022 atá eagraithe ag an tSeirbhís Um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (PDST), an tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí (JCT) agus Cumann Múinteoirí Máta na hÉireann (IMTA).

  Is í sprioc na comhdhála ná staidéar ar an Mhatamaitic a chur chun cinn, chomh maith leis an gcleachtas is fearr i dteagasc, foghlaim agus measúnú a roinnt agus deiseanna a chruthú chun an tuiscint ar oideachas na matamaitice a chur chun cinn ag leibhéal na bunscoile, iar-bhunscoile agus ag an tríú leibhéal.

  Beidh an chomhdháil seo ar siúl in Ollscoil Mhaigh Nuad ar an Satharn 15ú Deireadh Fómhair. Is cúis áthais é Ed Southall a bheith i láthair mar spreagchainteoir agus Andrew Jeffrey a bheith i láthair mar aoi speisialta, a bhuí le Seachtain an Mháta in Éirinn. Féach ar www.mathsmeet.com don chlár iomlán agus le clárú.

 • Dáta a Postáladh: 09 September 2022

  Socruithe Measúnachta do na Scrúduithe Teastais 2023

  Leagtar amach sa doiciméad nuashonraithe seo na socruithe measúnachta leasaithe do scoláirí iarbhunscoile a dhéanfaidh scrúduithe teastais sa scoilbhliain 2022/23.

  Cé go raibh laghdú ar an gcur isteach ar an eispéireas foghlama mar gheall ar Covid-19 in 2012/22 i gcomparáid leis an mbliain roimhe sin, deartar na socruithe seo chun an cur isteach ar fhoghlaim na scoláirí i rith na paindéime COVID-19 a chur san áireamh.

 • Dáta a Postáladh: 07 September 2022

  MRB - Socruithe athbhreithnithe, 2022/2023

  Tá na socruithe athbhreithnithe chun Measúnuithe Rangbhunaithe a chur i gcrích le haghaidh scoláirí sa tríú bliain agus sa dara bliain, 2022/2023 ar fáil anseo.

 • Dáta a Postáladh: 30 August 2022

  Ag féachaint ar ár scoil 2022

  Beidh an leagan Gaeilge den doiciméad nua seo ar fáil go luath ag an nasc seo.

 • Dáta a Postáladh: 10 February 2022

  JCt4 i gcomhair le hInstitiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo Leitir Fraic (Cuid a Dó)

  Ba chúis áthais é d’fhoireann Theicneolaíocht Adhmaid na Sraithe Sóisearaí taifead a dhéanamh ar phodchraoladh le dhá chuid le Paul Leamy don eipeasóid is déanaí den tsraith de phodchraoltaí ‘Hands On’. Is ceannaire roinne, Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo, Leitir Fraic é Paul Leamy.

  I gcuid a dó den taifead seo labhraíonn Paul faoin riachtanas atá ann úsáid fhreagrach a bhaint as adhmad, scileanna inaistrithe a fhorbairt le scoláirí agus na háiseanna atá forbartha ag Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo, Leitir Fraic le hadhmad a athrú agus lena stálú adhmaid féin a dhéanamh.

  Is féidir éisteacht leis an bpodchraoladh trí chliceáil anseo

 • Dáta a Postáladh: 25 September 2020

  Tuarascáil ar chur i bhfeidhm luath Staidéar Gnó agus Eolaíocht na Sraithe Sóisearaí foilsithe ag an CNCM. Gliogáil anseo...