Staidéar Gnó

Nuacht/Imeachtaí

An nuacht is déanaí

Dáta a Postáladh: 06 April 2022


Tá ríméad ar fhoireann Staidéar Gnó JCT ár n-acmhainn teagaisc agus foghlama "Ballraíocht na hÉireann san Aontas Eorpach a Fhiosrú " a sheoladh mar cheiliúradh ar Lá na hEorpa 2022 agus mar chomóradh 50ú Bliain ar ár vótáil chun dul isteach sa CEE i mí Bealtaine 1972.  Leagtar amach san acmhainn sraith d’eispéiris foghlama fhéideartha a chabhraíonn le tuiscint scoláirí ar bhallraíocht na hÉireann san Aontas Eorpach lena n-áirítear tagairtí do thorthaí foghlama, príomhscileanna agus eispéiris foghlama fhéideartha.  Is féidir teacht ar an acmhainn seo anseo.

 

Míle buíochas agus le gach dea-ghuí, 

Foireann SSM an Staidéir Ghnó

 

Dáta a Postáladh: 29 April 2022


Ba é aidhm uileghabhálach an Tionscadail Céim Suas tacú le scoileanna a rinne féinmheasúnú mar scoileanna a bhí cheana féin ag leibhéal éifeachtach maidir le forfheidhmiú an Chreata don tSraith Shóisearach (2015) agus réidh chun bogadh go leibhéal an-éifeachtach. Tugadh an t-am do na naoi scoil a bhí páirteach sa tionscadal machnamh a dhéanamh ar theagasc, foghlaim, measúnú agus tuairisciú i dtrí réimse ábhair agus a aithint conas a d'fhéadfaí cáilíocht an tsoláthair agus an chur i bhfeidhm, do na hábhair shonracha sin agus don Chreat don tSraith Shóisearach ina iomláine, a ardú go dtí an leibhéal is airde.  Le haghaidh tuilleadh eolais, lean an nasc seo.

 

 

 

Míle buíochas agus le gach dea-ghuí, 

Foireann SSM an Staidéir Ghnó

Dáta a Postáladh: 30 November 2021


Tá lúcháir ar fhoireann Staidéar Gnó SSM a fhógairt go mbeidh imeacht ar líne "Fiontraíocht Scoláirí an Staidéir Ghnó" á óstáil againn i gcomhpháirtíocht leis an gClár Fiontraíochta do Scoláirí (CFS) do mhúinteoirí Staidéar Gnó Dé Céadaoin an 8 Nollaig 2021 ó 7 - 8pm. Déanfaidh an t-imeacht comóradh 20 bliain ar an gClár Fiontraíochta do Scoláirí in Éirinn agus seolfar roinnt acmhainní cuimsitheacha lán le tacaí i gcomhair mhúinteoirí Staidéar Gnó agus a gcuid scoláirí. Is féidir le múinteoirí clárú don ócáid seo ach cliceáil anseo.  

 

Míle buíochas agus le gach dea-ghuí, 

Foireann SSM an Staidéir Ghnó

Dáta a Postáladh: 17 November 2021


Tá an-áthas ar Fhoireann Staidéar Gnó SSM a fhógairt gur sheol muid inniu ár Sraith Podchraoltaí 'Oscailte don Ghnó’ ar an gcainéal Podchraoltaí 'Cainteanna na Sraithe Sóisearaí'. Beidh go leor cainteanna agus comhráite inár Sraith Podchraoltaí faoi gach rud a bhaineann le Staidéar Gnó na Sraithe Sóisearaí, lena n-áirítear an chéad dá eipeasóid ina mbeidh CICT Éireann (an Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí) agus an Clár Fiontraíochta Scoláirí. Is féidir le múinteoirí Staidéar Gnó éisteacht leis an dá eipeasóid ach cliceáil anseo (soundcloud anseo (spotify) no anseo.

 

Míle buíochas agus le gach dea-ghuí, 

Foireann SSM an Staidéir Ghnó

Dáta a Postáladh: 05 November 2021


Tá lúcháir ar Fhoireann Staidéar Gnó SSM i gcomhpháirtíocht le Scoileanna Domhanda WorldWise a fhógairt go mbeidh imeacht ar líne ‘Inbhuanaitheacht i Staidéar Gnó' á óstáil againn do mhúinteoirí Staidéar Gnó. Beidh an cheardlann ar líne seo ar siúl Dé Céadaoin 10 Samhain ó 7 i.n. go 8.30 i.n. Díreoidh an t-imeacht seo ar thacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí téamaí inbhuanaitheachta a leabú ar fud Shonraíocht an Staidéir Ghnó.  Is féidir le múinteoirí Staidéar Gnó clárú don ócáid seo trí chliceáil anseo.

 

Míle buíochas agus le gach dea-ghuí, 

Foireann SSM an Staidéir Ghnó

Dáta a Postáladh: 04 October 2021


Cúis lúcháire d’fhoireann Staidéar Gnó SSM a fhógairt go mbeidh roinnt seimineáir ghréasáin á n-óstáil againn mar chuid dár nImeachtaí Foghlama SSM ar Líne i bhFómhar 2021/22:

 

Fócas ar Sheimineár Gréasáin MRB 1

Beidh ár seimineár gréasáin Fócas ar MRB 1 ar siúl Dé Céadaoin 13ú  Deireadh Fómhair 2021 ó 5pm go 6:30pm.  Is féidir le múinteoirí Staidéar Gnó clárú don ócáid seo trí chliceáil anseo.

 

Seimineár Gréasáin Cheartas Airgeadais i Seomra Ranga an Staidéir Ghnó

Beidh ár seimineár gréasáin um Cheartas Airgeadais i Seomra Ranga an Staidéir Ghnó ar siúl Déardaoin 21ú  Deireadh Fómhair 2021 ó 7pm go 8:30pm.  Is féidir le múinteoirí Staidéar Gnó clárú don ócáid seo trí chliceáil  anseo.

Míle buíochas agus le gach dea-ghuí, 

Foireann SSM an Staidéir Ghnó

Dáta a Postáladh: 01 September 2021


Socruithe measúnaithe don Teastas Sóisearach agus don Ardteistiméireacht 2022.

Rinneadh na socruithe seo, a foilsíodh i mí na Nollag 2020, a nuashonrú agus is féidir iad a íoslódáil ag an nasc seo a leanas: https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/dc07f-ardteistimeireacht-2022/#socruithe-measunachta-do-na-scruduithe-teastais-2022

Seans gur díol spéise ag múinteoirí Staidéar Gnó an doiciméad seo.

 

Míle buíochas agus le gach dea-ghuí, 

Foireann SSM an Staidéir Ghnó

Dáta a Postáladh: 07 October 2020


"Ag Tabhairt Aire don Ghnó" Oidí-le-Chéile ar Líne

Tá áthas orainn a fhógairt go mbeidh Foireann Chomhlach Staidéar Gnó SSM ag óstáil imeacht beo Súmála Oidí-leChéile Déardaoin 15 Deireadh Fómhair 2020 ó 7pm go 8:15pm. Beidh sraith seomraí le haghaidh grúpaí beaga san imeacht seo agus is trí réamhchlárú docht amháin a cheadófar freastal. Is é 5pm Déardaoin 8 Deireadh Fómhair 2020 an spriocdháta chun clárú don imeacht seo. 'Táimid ag cur teorainn 150 múinteoir ar a mhéad leis an ócáid. 'Is ar bhonn gach duine mar a thagann a bheas an clárú. Sa chás go mbíonn ró-éileamh ar an Oidí-le-Chéile, cruthóimid liosta feithimh.

Féile Foghlama "Oscailte don Ghnó" Fóram Plé ar Líne

Tá áthas orainn a fhógairt go mbeidh fóram plé idirghníomhach ar líne á óstáil ag Foireann Staidéar Ghnó an SSM Dé Máirt 20 Deireadh Fómhair ó 5pm go 6:15pm. Ar an gclár oibre le haghaidh plé agus comhrá tá míreanna amhail Tuarascáil ar Luathachtú Staidéar Gnó an CNCM, Tuarascáil Phríomhscrúdaitheoir an CSS ar Scrúdú Staidéar Gnó SS, Acmhainní nua SSM don Staidéar Gnó, Fócas ar MRB 1 i gcomhthéacs reatha Covid-19 agus seisiún ceisteanna agus freagraí le maidhc oscailte. Eiseofar tuilleadh sonraí mar gheall ar an imeacht seo in am trátha.

 

Míle buíochas agus le gach dea-ghuí, 

Foireann SSM an Staidéir Ghnó

Dáta a Postáladh: 28 August 2021


Fáilte ar ais ar scoil roimh gach múinteoir Staidéar Gnó.  Gach rath oraibh sa bhliain amach romhainn.  Mar is gnách táimid anseo chun cabhrú le múinteoirí, mar sin má bhíonn aon cheist agat, seol iad chuig info@jct.ie  nó gabh chuig

https://jct.ie/leagangaeilge/business_studies/business_studies_ga agus féach ar na hacmhainní atá againn ar líne.

 

Míle buíochas agus le gach dea-ghuí, 

Foireann SSM an Staidéir Ghnó

Dáta a Postáladh: 01 October 2020


Tá an CSS tar éis Tuarascáil Phríomhscrúdaitheoir an CSS a fhoilsiú ar Scrúdú Staidéar Gnó na Sraithe Sóisearaí 2019. Is foinse luachmhar eolais í seo a mbeidh spéis ag gach múinteoir Staidéar Gnó inti. Ba chóir Tuarascáil an Phríomhscrúdaitheora a léamh i gcomhar leis an bPáipéar Scrúdaithe Scríofa agus leis na Scéimeanna Marcála a théann leis atá foilsithe chomh maith.

 Tá an tuarascáil le fáil anseo:

https://www.examinations.ie/?l=en&mc=en&sc=cr

 Tá Scrúdú 2019 agus an Scéim Mharcála  le fáil anseo:

https://www.examinations.ie/ exammaterialarchive/

 Míle buíochas agus le gach dea-ghuí, 

Foireann SSM an Staidéir Ghnó.

Dáta a Postáladh: 31 August 2020


Tá an CNCM agus an Roinn Oideachais agus Scileanna araon tar éis socruithe measúnaithe athbhreithnithe a fhoilsiú le déanaí a bhfuil baint ar leith acu le Staidéar Gnó. Déanann na doiciméid seo tagairt do laghdú ar líon na Measúnuithe Rangbhunaithe a bheas ar an gcohórt scoláirí 2018-2021 (.i. scoláirí tríú bliain 2020/21) a chur i gcrích agus do shíneadh a chuirfear leis an spriocdháta go dtí an chéad téarma den scoilbhliain 2020/21. Tagraíonn siad freisin don cheanglas a chealú faoinar gá do scoláirí a thugann faoi scrúduithe na sraithe sóisearaí in 2021 Tasc Measúnaithe a chur i gcrích.

Le haghaidh tuilleadh eolais, lean na naisc seo a leanas:

https://ncca.ie/media/4676/cncm_mrbs_chor%C3%B3irt_scol%C3%A1ir%C3%AD_2018-2021_ga.pdf

https://www.education.ie/ga/Scoileanna-Col%C3%A1ist%C3%AD/Eolas/Curaclaim-agus-Siollabas/socruithe-measunachta-do-na-scruduithe-teastais-2021.pdf

Beirigí bua agus beannacht

Foireann Staidéar Gnó SSM