Mata

Pleanáil Roinne

Sa chuid seo den láithreán gréasáin gheobhaidh tú acmhainní a bheadh ina gcuidiú le haghaidh phleanáil na roinne ábhair.

Tá acmhainní pleanála eile ar fáil sa rannán 'Acmhainní Pleanála' ar an suíomh gréasáin agus is féidir teacht orthu anseo.

Sonraíocht Matamaitic na Sraithe Sóisearaí
Am Gairmiúil don Matamaitic na Sraithe Sóisearaí

Tá an tSonraíocht do Mhatamaitic na Sraithe Sóisearaí ar fáil ó shuíomh gréasáin CNCM www.curriculumonline.ie agus is féidir teacht uirthi tríd an gcnaipe 'Cliceáil chun breathnú’ a úsáid.

Tá liosta moltaí sa bhileog seo maidir leis an gcaoi a bhféadfadh múinteoirí matamaitice a gcuid am gairmiúil leithdháilte a úsáid. Cuimsíonn na moltaí deiseanna don mhúinteoir aonair agus do ghníomhaíocht ghairmiúil na roinne ábhair chomh maith.

Pleanáil don Chéad Bhliain
CFL2nna agus an tSonraíocht Mhatamaitice a nascadh

D'fhéadfadh na hacmhainní a fhaightear anseo a bheith úsáideach chun cabhrú le pleanáil do scoláirí na chéad bhliana, ag cur san áireamh an t-aistriú ó Churaclam Matamaitice na Bunscoile go Sonraíocht Mhatamaitice na Sraithe Sóisearaí.

Tugtar breac-chuntas sa doiciméad seo ar chuid de na naisc a d'fhéadfadh a bheith ann idir Torthaí Foghlama Leibhéal 2 ó ATFanna agus Sonraíocht Mhatamaitice na Sraithe Sóisearaí.

Is féidir tuilleadh acmhainní a fháil sa chuid CFL2 dár láithreán gréasáin ar féidir rochtain a fháil uirthi anseo.